O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 169/1097
Heslář
-dlo 
 
 
 

Stavba: -d()l(o), kde () reprezentuje vkladné e (držadel), (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město.


Sufixem se tvoří substantiva od sloves. Přitom chápeme -a-/-i-/-e-/-ě-/-ova- před sufixem jako kmenotvornou příponu; ta není přítomná při odvození od atematických sloves (jíst → jí-dlo, *jьmati → ma-dlo), ani při odvozování od sloves s otevřeným kořenem (bít → bi-dlo, šít → ší-dlo, čít → či-dlo).


Průvodními jevy odvození mohou být vytvoření morfémového uzlu, který patří k základu i k sufixu (sí-d-lo), nepravidelné alternace vokálů (rydlo × mýdlo, struhadlo × šťouchadlo), někdy existence dublet (umyvadlo/umývadlo). Výsledkem historických změn je < e/ě v substantivech jako držadlo, večeřadlo, spušťadlo. S rostoucí měrou nepravidelností klesá povědomí o spojitosti se základovým slovem: srov. sedlo, bodlo – trdlo, rádlo (← třít, orat). Zastření spojitosti mohlo být (kromě potřeby vyjádřit jiný význam) jednou z příčin dalšího tvoření jiným prostředkem: srov. sedětsedlo sídlo × sedadlo ← sedat.


Deriváty mají význam (1) názvů prostředků (1a) v abstraktním slova smyslu sudidlo (,to, podle čeho se soudí, měřítko‘), rozpočítadlo; etymologicky zastřené je pravidlo; (1b) v konkrétním širokém slova smyslu mýdlo (i mejdlo), lepidlo; často jsou v různé míře nepravidelně tvořené (viz výše) a mnohé jsou etymologicky zastřené jako trdlo ← třít, zrcadlo ← zřít. Vydělitelná je skupina názvů (1c) dopravních prostředků, např. letadlo, vozidlo, plavidlo. Nepoměrně méně jsou zastoupena substantiva s významem (2) místa k vykonávání děje: divadlo, odpočívadlo, stínadlo, čihadlo; etymologicky zastřené je močidlo, nepravidelně tvořená jsou sídlo, propadlo, hradlo, večeřadlo. Výjimkou je mokřadlo, možná odvozené od adjektiva mokrý.79 Ojedinělý je význam (3) objektu děje prádlo80 žrádlo(4) výsledku děje, např. nepravidelně utvořené sádlo (vlastně tuková sedlina/usazenina), zavazadlo (původně zavazedlo, tedy to, co zavazí ,překáží‘,81 dnes spojujeme spíše se slovesem zavázat), říkadlo a nepravidelně utvořené pořekadlo. Řídké a expresivně zabarvené jsou (5) názvy osob strašidlo, zlobidlo, vdávadlo, třeštidlo i většina metaforických užití názvu prostředku ve významu expresiva trdlo.


Samostatnou skupinu tvoří (6) propria82 jako názvy osad Kopidlo, (Mlýnské) Struhadlo, (Velké) Sedlo, název minerálního pramene Pravřídlo, hory v Krkonoších Struhadlo.


Za deriváty tvořené sufixem -dlo/-dla lze pokládat nečetná pluralia tantum označující (7) párové orgány (mluvidla, rodidla, dýchadla); další slova viz nezohledněné nálezy v hesle ► -a.


Historicky lze jako jistou variantu derivátů tvořených sufixem -dlo chápat i substantiva s vydělitelným sufixem -lo/-slo (viz ► -lo). Jde např. o substantiva často motivačně neprůhledná jako máslomazat, veslovézt.


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*dlo"] & [tag="N.*"]) dává 258 lemmat, z toho 230 relevantních.

Frekvenční špička je představena níže; 59 lemmat má nad 100 dokladů, 79 nad 10 dokladů, 24 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: divadlo (↖2) 21.597, jídlo (↖1b) 14.199, pravidlo (↖1a) 13.828, letadlo (↖1c) 11.909, vozidlo (↖1c) 9.176, sídlo (↖2) 6.414, zrcadlo (↖1b) 5.094, sedadlo (↖1b) 4.245, prádlo (↖3) 3.214, sedlo (↖1b) 2.352, zavazadlo (↖4) 2.184, plavidlo (↖1c) 1.743, chodidlo (↖1b) 1.309, čerpadlo (↖1b) 1.208, opěradlo (↖1b) 1.191, prostěradlo (↖1b) 984, mýdlo (↖1b) 954, lákadlo (↖1b) 918, umyvadlo (↖1b) 790, lepidlo (↖1b) 772.

Z dalších: sádlo (↖4) 703, strašidlo (↖5) 623, Sedlo (↖6) 182, mluvidla (↖7) 27.


Za slova odvozená sufixem -dlo nepokládáme nepropriální i propriální kompozita (v korpusu SYN2010 celkem 15 lemmat) jako Rádobydivadlo, Nedivadlo, Hadivadlo/HaDivadlo, superletadlo, spoluzavazadlo, slonbidlo a další. Neřadíme sem ani derivát křídlo od zapomenutého slovesa (s)kriti ,létat‘. Řetězec dlo, který interpretujeme jako součást kořene, mají i substantiva německého původu knedlo, štádlo, pádlo (také dvojpádlo) a substantivum kormidlo přejaté z ruštiny v době obrození. Tato substantiva nejsou ve statistikách započítána.

KO


79     Směry odvozování ani základová slova v čeledi mokřad, mokřaď, mokřada, mokřadní, mokřadina, mokradina, mokřadisko, mokřadiště, mokřadliště aj. nejsou vždy jednoznačně rozpoznatelná.

80     Uvádíme význam dnes základní (prádlo ,textilie, které se perou, obv. spodní oblečení‘); existuje však i název děje (velké prádlo ,praní‘) a bývalo také označení místa, dochované v názvech typu Na prádle. (Autoři děkují za námět Z. Rusínové.)

81     Dávalo se jako ekvivalent latinského impedīmentum „překážedlo“, pouto dávané na nohy.

82     Sondou do korpusu SYN2010 jsme ovšem zjistili, že správně přiřazené lemma (lemma s počátečním velkým písmenem) má pouze malý počet proprií. Automatickou morfologickou analýzou zůstala nerozpoznána např. tato propria: názvy obcí Křídlo, Křídla, Bradlo, Napajedla, Hrdla, Křesadlo, Čihadlo, Rádlo, názvy ulic Nad Koupadly, Na Stavidle, Pod Kuřidlem, název termálního pramene Vřídlo, rybníka Močidlo, stavení z románu B. Němcové Staré Bělidlo, nehledě na další propria jako např. název kapely Švihadlo, nebo název Bilbova meče Žihadlo a další. Některá propria jsou nesprávně desambiguována, také pokud jde o jmenný rod (přezdívka Dlouhé Bidlo, příjmení jako Šídlo, ale i např. příjmení Hrdel). Veškeré níže uvedené statistické údaje je tudíž třeba brát s jistou rezervou.

Heslo 169/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018