O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 115/1097
Heslář
-ce 
 
 
 

Stavba: -c(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru (A) soudce, (B) růže, ojediněle (C) moře.


(A)

Sufix -ce zařazující k maskulinům se připojuje především ke slovesným základům, a sice nejčastěji ke kořeni (kárat-kárce, vládnoutvládce, strojitstrůjce), u prefigovaných sloves zůstává u kořene i předpona (obhájitobhájce, ochránitochránce). V případě, že kořen končí samohláskou, plní funkci odvozovacího základu kmen prézentní (bítbijce). Slova takto odvozená pojmenovávají (1) osobu, která vykonává činnost označenou základovým slovesem: vládce ‚kdo vládne‘; ochránce ,kdo ochrání / ochraňuje‘; bijce ‚kdo (se) bije‘.58 Samohlásky mnohdy neodpovídají slovesu (od kterého se vyvozuje význam), ale spíš dějovému substantivu (únosúnosce vs. unést / unášet, zájemzájemce vs. zajímat se). Tím vzniká přechod k odvozovaní od základů podstatných jmen. I výrazy odvozené od dějových substantiv je možné počítat k významové skupině (1). Výrazy odvozené od (nedějových) podstatných jmen označují (2) osobu, která vykonává činnost spojenou se základovým podstatným jménem: důchoddůchodce, porotaporotce, příděl → přídělce).59 Některé výrazy dovolují obojí interpretaci (soudce ‚kdo soudí‘ vs. ‚kdo vede soud‘; nájemce ‚kdo má něco v nájmu‘ / ‚kdo platí nájem‘ vs. ‚kdo (si) něco najímá‘), čímž se stírá tradiční hranice mezi jmény konatelskými a jmény činitelskými.


(B)

Sufix -ce zařazující k femininům má dvojí funkci. Zaprvé se (dnes ovšem zřídka) připojuje k základům sloves vzoru prosí, přičemž základem není kořen, nýbrž infinitivní/minulý kmen, a dává tak vzniknout (3) názvům dějů: chumelitchumelice.60 Hranice základu a afixu se však reinterpretuje a sufix -ce z této funkce silně ustupuje (popř. již ustoupil) ve prospěch sufixu ► -ice nebo jeho varianty ► -nice (chumelit → chumelice vs. chumelen(o/í) chumelenice), dále potom jen: čmáranice, žranice, třenice. Zadruhé slouží sufix -ce zařazující k femininům (4) adaptaci cizích, především latinských, výrazů:61 distribuce z lat. distribūtiō, konjugace z lat. conjugātiō, brokolice z ital. broccoli. V některých případech je nutné počítat s dalším jazykem, přes který byl výraz zprostředkován, např. restaurace přes (rakouskou) němčinu. Od těchto případů, kdy sufix -ce nahrazuje původní sufix cizího jazyka, je nutné odlišovat případy, kdy bylo slovo přejato již včetně „sufixu“ -ce (šance z francouzského chance), a eventuální případy, kdy až k přejatému slovesu bylo vytvořeno odpovídající substantivum.


(C)

Ojediněle se objevuje ještě sufix -ce zařazující k neutrům. Původně se jednalo o praslovanský zdrobňující sufix -ьce. Sufix -ce (5) ve zdrobňující funkci se z češtiny vytrácí dvojím způsobem: Buď výrazy takto utvořené vytlačily a nahradily výrazy původní: vejce, srdce, slunce, v důsledku čehož je dnes v češtině vnímáme jako neodvozené. Nebo jsou tyto výrazy samy z češtiny vytlačovány produktivnějším zdrobňujícím sufixem ► -ko a jeho variantami: telce vs. telátko, stádce vs. (stádko →) stádečko.

 

SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ce") & (tag="N.*")] dává 4.836 lemmat. Z frekvenčních pásem: 21 s frekvencí nad 10.000, 642 s frekvencí 1. Ve vzorku s 270 lemmaty bylo 71,85 % neplatných nálezů, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 1.361.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: situace (↖4) 40.989, informace (↖4) 36.525, akce (↖4) 26.452, funkce (↖4) 22.685, zástupce (↖1) 15.099, pozice (↖4) 12.456, komunikace (↖4) 11.043, reakce (↖4) 10.320, dispozice (↖4) 10.282, výrobce (↖1) 9.946, restaurace (↖4) 9.825, tradice (↖4) 9.190, generace (↖4) 9.097, konstrukce (↖4) 9.005, investice (↖4) 8.938, operace (↖4) 8.840, dotace (↖4) 7.823, aplikace (↖4) 7.732, zájemce (↖1/2) 7.724, instituce (↖4) 7.680.

Z dalších: důchodce (↖2) 2.991, stádce (↖5) 16.

PN

58     V české lingvistice bývají tato podstatná jména tradičně označována jako jména činitelská.

59     V české lingvistice bývají tato podstatná jména tradičně označována jako jména konatelská. Přitom se jedná o skupinu různorodou, jednotlivé odvozeniny se od sebe navzájem značně liší, a sice podle druhu činnosti, která souvisí s předmětem označeným základovým substantivem.

60     Výraz chumelice dokládají sice slovníky češtiny a známý je i z folkloru: Na Vánoce dlouhé noce, bývá velká chumelice, hej, hej, koleda. V korpusu SYN2010 toto slovo ovšem doloženo nebylo. Při zpracování tohoto hesla jsme nenarazili ani na jiné příklady názvů dějů takto odvozených; proto je i těžko doložitelné, že se jedná skutečně o odvození sufixem -ce od kmene infinitivního/minulého, a ne o odvození sufixem „ -ice od kořene příslušného slovesa (chumel-ice).

61     Řada slov představených zde s adaptačním sufixem -ce je systematicky zpracována jako sufix -e: viz „ -e/-ě, část C2.

Heslo 115/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018