O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 124/1097
Heslář
-cí 
 
 
 

Stavba: -c(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní, u zpodstatnělých soubor koncovek skloňovacího typu vedoucí/telecí.


I. Od slovesného kmene přítomného se tvoří adjektiva na -ící/-oucí, zvaná tradičně adjektiva dějová. (Tvořit lze mechanicky z tvaru přítomného času ve 3. osobě plurálu, např. (oni) žijí, rostou, rozhodují, vznikají → žijí-cí, rostou-cí, rozhodují-cí, vznikají-cí. Nepravidelnosti viz níže. Historicky vznikla tato adjektiva zpřídavněním jednoho z tvarů přechodníku přítomného rostouc + -í, žijíc + -í.) Taková adjektiva se tvoří paradigmaticky od nedokonavých sloves. Označují (1) aktuální vlastnost plynoucí z děje (rostoucí, žijící). Některá z nich se (2) dezaktualizují, nabývají význam hodnotící (vynikající) a spolu s ním schopnost stupňovat se (vynikajíc-n-ější).


Nepravidelností v tvoření je několik typů. Východiskem jsou v některých případech starší nebo už neužívané tvary: tekou-cí, nemohou-cí, vycházejí-cí; víží-cí se, skvoucí. Využije se jinak neužívaný vid: zničující. Z různých příčin vznikly dublety, např. civící/civějící, řeřavící/řeřavějící, pekoucí/pečící, lhoucí/lžoucí, droucí/dřící; tlící/tlející, plovoucí/plavající, lhoucí/lhající.


Adjektiva (1) a hlavně (2) se v řadě případů substantivizují ve významu (3) názvů osob: vedoucí, nastávající, cestující, sloužící, věřící.

 

Některá adjektiva nelze synchronně odvodit od přítomného kmene příslušného slovesa: budoucí, žádoucí, vroucí, skvoucí. Okrajové jsou deriváty s dvojí možnou motivací (smrtícísmrtit/smrt). Nepravidelně je utvořeno adjektivum padoucí v kontextu padoucí nemoc (padoucnice pojmenovaná jako nemoc, při níž nemocný padne).


II. Od slovesného kmene minulého/infinitivního se příponou -tvoří adjektiva na -ací, -ecí/-ěcí, -icí, -ovací, zvaná tradičně adjektiva účelová. Při odvozování docházívá k různým hláskovým změnám, někdy i k vložení samohlásky: číst → čte, péct/péci → pečicí, hníst → hnětací, tisknout → tiska; z dnešního hlediska je nepravidelně tvořeno adjektivum visací. Takto tvořená adjektiva mají význam (4)účelový – sloužící k čemu / lze s ním dělat činnost pojmenovanou slovesem: vzdělávací, psací, obývací, řídicí, hrací. Podle kontextu mohou nabývat i další významy: srov. dýchací přístroj × potíže, hlasovací lístek × právo, zažívací soda × potíže. Význam adjektiva mnohdy lépe osvětlí název děje / dějové jméno / infinitiv: potíže se zažíváním, potíže s dechem, právo hlasovat. Systémové zpodstatňování je spíš výjimečné: bicí (typ hudebních nástrojů); v kontextu může zpodstatnět třeba převléknout se do domácího/spacího.


Je několik faktorů, které způsobují nijak vzácné nerozlišování adjektiv na -icí × -ící. (a) V označeních role/úřadu/funkce osob se účelová adjektiva nahrazují dějovými: světící biskup, velící důstojník. (b) Chladicí věže a podobná zařízení, pojmenovaná podle účelu, jsou mnohdy ve stálém provozu; pozměňovací návrh bývá vznesen s úmyslem, aby se stal pozměňujícím;62 v takových případech volba -ící není významově scestná. (c) Rozdíl ve výslovnosti [i] × [í] nebývá zřetelný. (d) V cizích jazycích mívají oba typy mnohdy jediný ekvivalent: např. Sleeping Beauty ,Spící kráska, Šípková Růženka‘ i sleeping car/bag/pill ,spací vůz/pytel/pilulka‘.


III. Samostatnou skupinu tvoří adjektiva na -oucí od substantivního základu v etymologické figuře zvané hebrejský superlativ (pravda pravdoucí, zima zimoucí). Označují (5) nejvyšší míru kvality motivujícího substantiva, které rozvíjejí v pozici postponovaného shodného přívlastku. S podobným významem (5a) (nej)vyšší míry vlastnosti se setkáme u adjektiv od adjektivního základu, většinou od adjektiv označujících barevné kvality (modroucí, zlatoucí).


IV. Od adverbiálního základu se tvoří jediné adjektivum s významem (6) širokého vztahu k motivujícímu adverbiu místa (domácí), které je nejfrekventovanější ze všech adjektiv na . Kromě adjektivní funkce zpodstatnělo.


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*cí „ & tag="A.*"]) dává 6.656 lemmat, z toho 6.508 relevantních. Frekvenční špička představena níže, 710 nad 100 dokladů, 1.857 nad 10 dokladů, 1.445 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: domácí (↖6) 28.235, následující (↖1) 13.290, vedoucí (↖1/2/3) 8.348, budoucí (↖1/2/3) 8.225, vynikající (↖1/2) 5.437, rozhodující (↖1/2) 4.993, rostoucí (↖1) 4.731, odpovídající (↖1/2) 4.244, nastávající (↖1/3) 4.180, žijící (↖1/3) 3.714, týkající [se] (↖1) 3.713, cestující (↖1/3) 3.233, žádoucí (↖2) 3.095, zbývající (↖1) 3.031, vzdělávací (↖4) 2.755, stojící (↖1/3) 2.712, související (↖1) 2.593, ležící (↖1/3) 2.577, psací (↖4) 2.471, existující (↖1/3) 2.360.

Z dalších: pravdoucí (↖5) 36.


Za slova odvozená sufixem -cí nepokládáme kompozita (vč. adjektiv tvořených prefixoidem sebe-) jako např. všemohoucí, okolojdoucí, sebezničující, kulturně-vzdělávací, lidsko-zvířecí, velkoknížecí (celkem 118 lemmat v korpusu SYN2010). Řetězec -cí mají i adjektiva, která nejsou tvořena příslušným sufixem (rudolící, širokoplecí), číslovka řadová tisící63 a dalších celkem 12 lemmat adjektiv odvozených od rozšířeného kmene substantiv vzoru kuře sufixem ► -í (např. kuřet- → kuřecí, pod. telecí, knížecí). V korpusu SYN2010 je jich celkem 30 a do statistik zařazena nejsou. Do statistik jsme rovněž nezařadili lemmata označkovaná jako jiný slovní druh než adjektivum. Týká se to jednak lemmat označkovaných a desambiguovaných substantivizovaných adjektiv (vedoucí, cestující atd.), celkem 23 lemmat, jednak lemmat neutvořených substantiv náhodně zakončených na řetězec (např. zápecí a proprií jako Tachecí, Strašecí a další, celkem 5 lemmat), jakož i lemmatu nevlastní předložky pomocí a adverbiální spřežky mermomocí.

KO, JŠ

K názvům nemocí -oucích srov. Černá 2009.

62     Poslanecký slang se zbavuje nejistoty o formě univerbizací: pozměňovák.

63     Slovo tisící je v korpusu SYN2010 většinou označkováno jako adjektivum, v některých případech jako číslovka řadová; občas jde o nesprávně desambiguovaný tvar lok. pl. tisících číslovky základní.

Heslo 124/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018