O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 81/1097
Heslář
-ba 
 
 
 

Stavba: -b(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Sufix se připojuje zpravidla ke slovotvorným základům prostých, řidčeji předponových sloves, bez kmenotvorné přípony. Kořenová samohláska se přitom většinou krátí (skládatskladba, toužittužba, sázetsazba), jen výjimečně zůstává dlouhá (léčitléčba). Pozorovatelné jsou také v češtině běžné alternace: razitražba, číhatčižba. V některých případech jsou alternace využívány k rozlišení významů: řezatřezba ‚řezání‘ / řežba ‚pranice‘. Podstatná jména odvozená sufixem -ba označují dnes zpravidla zároveň (1) děje(2) výsledky dějů: ražba v dole pokračuje × akvarel staré ražby.


Metonymie může vést ke vzniku dalších významových odstínů. Jedná se především o (3) názvy míst (choditchodba) a (4) názvy prostředků (vázatvazba). Ve většině případů si ovšem tato substantiva ponechávají nadále i významy původní, např.:

•      stavba jako název děje (1): „Postup stavby z vápence musel být přece znám.“ (SYN2010: Joanna Chmielewska: Zpráva od nebožtíka, 2005);

•      stavba jako název výsledku děje (2): „[...] díky nimž tato kdysi vznešená stavba vypadala jako hrdý válečník.“ (SYN2010: Dan Brown, Šifra mistra Leonarda, 2003);

•      stavba jako název místa (3): „Nikolaj dělal na stavbě načerno, [...]“ (SYN2010: Petr Eidler, Sebranka, 2007).

V několika málo případech se sufix -ba připojuje k jiným slovesným základům: čet(l) → četba, hud(u) → hudba. Početnější skupinou jsou podstatná jména odvozená od celého infinitivu: honithonitba, modlit semodlitba, krýt → krytba, čímž vzniká u tohoto sufixu nová varianta ► -tba. Pravděpodobně nápodobou byly dále vytvořeny od slovesa klít výrazy kletbaklatba. Při derivacích jako obhájit/obhajovatobhajoba, žalovatžaloba lze uvažovat o sufixu ► -oba. Občas dochází k různým fonetickým zjednodušením základu: kreslitkresba, dlážditdlažba.


Ojediněle chybí u podstatných jmen se sufixem -ba výchozí sloveso: svatba, rolba, popř. je pravděpodobnější odvození od substantiva než od slovesa: pažepažba, čel(o) → čelba. Takové případy je možné interpretovat jako odvozené napodobením, vyloučené ovšem není ani zde metonymické přenesení významu od původního označení děje (1).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".+ba") & (tag="N.*")] dává 520 lemmat, z toho 86 relevantních. Z frekvenčních pásem: 5 lemmat nad 10.000 dokladů, 32 nad 1.000 dokladů, 24 nad 100 dokladů, 12 nad 10 dokladů, 10 mezi 10 a 2 doklady, 3 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: služba (↖1) 37.352, stavba (↖1/2/3) 25.133, volba (↖1/2) 23.529, hudba (↖1/2) 17.562, výroba (↖1/2) 16.047, výstavba (↖1/2) 9.728, chodba (↖3) 9.373, tvorba (↖1/2) 9.144, vazba (↖1/2/4) 7.620, skladba (↖1/2) 5.868, svatba (↖1) 5.460, léčba (↖1) 5.229, zásoba (↖1/2) 5.144, sazba (↖1/2/4) 4.836, hrozba (↖1/2) 4.043, modlitba (↖1/2) 3.455, údržba (↖1) 3.168, kresba (↖1/2) 3.076, platba (↖1/2) 2.883, tržba (↖1/2) 2.854.


Mezi irelevantní nálezy patří především výrazy, jejichž kořen končí souhláskou b (chlubitchlouba, pochybovatpochyba, ozdobitozdoba) a výrazy odvozené od adjektiv sufixem ► -oba: chor(ý) → choroba, chud(ý) → chudoba, star(ý)staroba.

PN

Heslo 81/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018