O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 77/1097
Heslář
-avice 
 
 
 

Stavba: -avic(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže.


I. Od slovesných základů se tvoří okrajově názvy (1) zvířat od rozšířeného základu: pi-j-avice), (2) rostlin (od slovesného kmene minulého s kmenotvornou příponou -a-, kterou interpretujeme jako součást sufixu: kýchavice, zastřenou motivaci má pískavice50) a (3) povětrnostních jevů (plískavice, fujavice). U substantiv končících na avice se v některých případech jeví přijatelnější motivace adjektivy tvořenými ze sloves, např. létat → létavý → létavice, blýskat → blýskavý → blýskavice, a tudíž odvození sufixem ► -ice.


II. Od substantiv se okrajově tvoří substantiva s různě modifikovaným významem, která označují (4) kusy oděvů (rukavice, nohavice) a (5) části těla podle polohy/podobnosti (bradavice, krkavice).


III. Ojediněle se přípona pojí s adjektivním základem; resufixací vzniklo substantivum označující (6) nositele vlastnosti krasavice.


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*avice"] & [tag="N.*"]) dává 60 lemmat, z toho 10 relevantních.

Frekvenční špička představena níže, 1 nad 1.000 dokladů, 4 nad 100 dokladů, 5 nad 10 dokladů.

Všech 10 lemmat: rukavice (↖4) 2.052, krasavice (↖6) 546, nohavice (↖4) 464, bradavice (↖5) 293, pijavice (↖2) 143, plískavice (↖1) 77, fujavice (↖1) 26, pískavice (↖3) 18, krkavice (↖5) 18, kýchavice (↖3) 11.


Řetězec -avice mají i substantiva, jejichž tvoření je synchronně neprůhledné. Jsou to a) neutvořená substantiva, např. lavice,51 b) substantiva tvořená sufixem ► -ice, např. hlavice, úplavice vč. proprií, např. Přibyslavice, Ostravice, Jaroslavice. V korpusu SYN2010 je jich celkem 50.

KO

50     V literatuře se uvádí jak možná motivace substantivem písek (srov. Machek 1954: 120), tak slovesem pískat (Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 2, 1972, 663), ovšem v Maretićově Rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika IX, 1924, 878 se uvádí „postańe tamno“.

51     Tak se substantivum jeví synchronně. Z folkloru je doložené Na lávě seděla; jednoduchý útvar lava/láva může být východiskem pro lávka lavice, ale může to být i starý produkt mechanického krácení slova lavice. (Autoři děkují Z. Rusínové za námět.)

Heslo 77/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018