O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 76/1097
Heslář
-ava 
 
 
 

Stavba: -av(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


I. Od slovesného základu se příponou -ava okrajově tvoří substantiva označující (1)výsledek děje: država, v přeneseném významu vřava.48

II. Od substantiv se příponou -ava okrajově a většinou resufixací tvoří označení (2) míst: dál-ka → dál-ava, podobně šír-ava; podle porostu s variantou -rava: doubrava, lokálně dubrava. (Z fr. châtelet přes něm. Schachtelei vzniklo slovo šatlava, kde lze uvažovat o využití sufixu k adaptaci.) Okazionálně je od substantiva utvořeno básnické označení mraků/mračen mrákava. Najdou se i označení (3) rostlin (kostřava, se zastřenou motivací též třemdava,49 pupava/poupava/pumpava) a (4) zvířat (pěnkava, se zastřenou motivací kolčava).


III. Od adjektiv, s oporou v cirkumfixu ► do(-) -a, se vytvářejí zvlášť i dohromady psané výrazy adverbiální povahy do(-) -ava, které vyjadřují méně výrazný (5) barevný odstín: (do modra / domodra) → do modrava / domodrava; pod. do šedava, do zelenkava. Od adjektiva bylo utvořeno i označení výrazně černé oblohy černava.


IV. Od různých základů, mnohdy dnes nejednoznačně rozeznatelných nebo neznámých, vznikly četné (6) vlastní názvy: vodních toků (Úhlava, Sázava, Olšava, Vltava; u řek jde možná o adaptovaný keltský komponent ahwa ‚voda‘), sekundárně pak měst ležících na řece (Jihlava, Ostrava), v ojedinělém případě i název jedné ze zemí Koruny české (Morava). Stejný sufix mají také některá (7) ženská křestní jména: Svatava, Krasava.


V. Ze slovenštiny pronikají výrazy húlava, horúčava. Tím se posiluje vnímání sufixu -ava jako prostředku pojmenování situace s počasím: srov. černava.


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*ava"] & [tag="N.*"]) dává 245 lemmat, z toho 108 relevantních. Z nich je 13 nepropriálních lemmat (označkovaných jako substantiva) tvořených sufixem -ava a 95 lemmat označkovaných jako substantivní propria, u kterých lze předpokládat tvoření sufixem -ava. Frekvenční špička představena níže, 8 nad 100 dokladů, 12 nad 10 dokladů.

Všech 23 lemmat: Ostrava (↖6) 10.990, Morava (↖6) 8.835, Jihlava (↖6) 5.326, Vltava (↖6) 3.025, Opava (↖6) 2.563, Šumava (↖6) 2.159, Sázava (↖6) 1.924, Varšava (↖6) 1.235, vřava (↖1) 450, Svitava (↖6) 330, Otava (↖6) 247, Doubrava (↖6) 204, Pálava (↖6) 185, Svatava (↖7) 162, doubrava (↖2) 157, država (↖1) 117, pěnkava (↖4) 105, dálava (↖6) 81, šatlava (↖2) 62, kostřava (↖3) 29, pupava (↖3) 7, třemdava (↖3) 6, modrava (↖5) 4.


Řetězec -ava mají i substantiva, která nejsou tvořena příslušným sufixem. Jsou to a) substantiva tvořená transflexí ze sloves jako představa, postava, výstava, ústava (► -a); b) přechýlené protějšky proprií na -slav a další propria, např. Java; c) neutvořená substantiva jako hlava. V korpusu SYN2010 je jich 105.

KO, JŠ

48     Je možné, že fundací slovesem vřít byla vyjádřena motivace slovesem řvát. (pozn. JŠ)

49     Plauzibilní motivaci uvádí F. Polívka (Názorná květena zemí koruny české, 1900, 319), který rostlinu spojuje s csl. trědъ ,nemoc‘, prý podle léčivosti kořene.

Heslo 76/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018