O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 71/1097
Heslář
-atý 
 
 
 

Stavba: -at(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý. Odvozovací základy jsou české, vzácně i přejaté, obvykle jednoduché, méně často složené.


I. Od substantiv se ojediněle tvoří označení nedynamických příznaků substancí odkazem (1)jevům abstraktní povahy: bohatý bůh v původním významu ,dostatek, štěstí, podíl‘, hanbatý/hambatýhanba, popř. hamba. Výrazně početnější je skupina adjektiv odkazující (2) nápadnému konkrétnímu znaku, jehož je označovaný jev obvykle nositelem: ženatý, chlupatý, špičatý, hranatý, zubatý, ostnatý, kudrnatý, vousatý, hrbolatý, plešatý, řapíkatý, hlavatý, rohatý, šupinatý, hrbatý, vlasatý, brýlatý, ušatý, prsatý, ramenatý, okatý, chocholatý, nosatý, nohatý, bradatý, kníratý, prdelatý, pihatý, prachatý, pupkatý, rezatý ,zkorodovaný‘. Významné věcněvýznamové okruhy tvoří označení charakteru krajiny/terénu (bažinatý, rovinatý, kopečkatý, mokřinatý, pahorkatý, lučinatý, křovinatý, výběžkatý), označení povrchu podle rozložení barev (puntíkatý, kostkatý, pruhatý, flekatý, mouratý, ďubkatý, šmouhatý) a odvozeniny z názvů chemických prvků, většinou v terminologické platnosti (vápenatý, dusíkatý, kyslíkatý, manganatý). Část takto utvořených adjektiv obrazně odkazuje k (3) vlastnostem vyvozovaným z věcného znaku: hubatý, držkatý, košilatý. Dalším typem je označení vlastnosti (4) na základě podobnosti jinému jevu: košatý, kulatý, ježatý, placatý, baňatý, šišatý, bambulatý, rozsochatý, chundelatý, huňatý, vlnatý, strakatý straka, rezatý ,hnědočervené barvy‘. Podle význačného znaku vznikla také zpodstatnělá adjektiva zakončená na -até, -atí (také -naté, -natí: viz ► -natý) v přírodovědných nomenklaturách.


II. Z adjektiv se příponou -atý tvoří adjektiva omezeně. Většinou vyjadřují (5) vyšší míru vlastnosti: nahatý, dlouhatý, malinkatý, maličkatý, malilinkatý. Přípona slouží rovněž k adaptaci přejatých adjektiv: blonďatý.

 

III. Ze sloves se příponou -atý tvoří adjektiva, která odkazem ke stavu nebo ději vyjadřují (6) vlastnost jako nedynamický příznak: stojatý, ležatý, nestydatý, sršatý.


IV. Z číslovkových základů se příponou -atý tvoří (7) numerická adjektiva polovičatý, dvojatý, čtveratý, jedinkatý jedinký.

 

SYN2010

Dotaz [lemma=".*atý"] dává 524 lemmat. Ve vzorku s 297 lemmaty bylo 52,9 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 247. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 10.000 dokladů, 3 lemmata nad 1.000 dokladů, 68 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nevyšším počtem dokladů: bohatý (↖1) 11.986, kulatý (↖4) 2.930, ženatý (↖2) 1.533, chlupatý (↖2) 1.477, špičatý (↖2) 979, hranatý (↖2) 898, blonďatý (↖5) 646, zubatý (↖2) 537, ostnatý (↖2) 523, klikatý (↖4) 496, vousatý (↖2) 442, kudrnatý (↖2) 406, řapíkatý (↖2) 337, stojatý (↖6) 337, plešatý (↖2) 292, hrbolatý (↖2) 283, huňatý (↖4) 264, vápenatý (↖2) 250, nahatý (↖5) 245, košatý (↖4) 228.

Z dalších: hubatý (↖3) 63, polovičatý (↖7) 98.


Pouze etymologicky lze přítomnost řetězce -atý vysvětlit ve slovech jako kosmatý, kostrbatý, macatý, krabatý, plamatý, vachrlatý. Do adjektiv tvořených ze slovesných příčestí vstupuje celý tvar příčestí, o příponu -atý se tedy nejedná: napjatý napjat, přijatý přijat, pronajatýpronajat. O jiné přípony jde i v případě slov typu travnatý, skalnatý (► -natý), pihovatý, jedovatý, mourovatý (► -ovatý). Řada slov byla kromě sufixace vytvořena i kompozicí: stověžatý, měkkosrdcatý. Zcela náhodně je řetězec přítomen ve slovech jako zlatý, svatý.

MV

Heslo 71/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018