O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 40/1097
Heslář
-anský/-ánský 
 
 
 

Stavba: -ansk(ý)/-ánsk(ý), resp. -(an(an))ánsk(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý. Odvozovací základy jsou často přejaté; z jiných jazyků pochází mnohdy i prvek -an-/-án- (srov. ► -an).


I. Od substantiv se tvoří vztahová adjektiva vyjadřující (1) vztah k místu: spartánský Sparta, kubánský Kuba, tatranský Tatry, loretánský Loreto, eurasiánský (var. k eurasijský Eurasie), nitranský, detvanský, peruánský, portorikánský, papuánský, marokánský, pretoriánský, mekkánský. Odvozovacími základy jsou vlastní jména různě velkých územních celků (od obcí po světadíly), v různé míře adaptovaná. Pokud se adjektivum od takového jména běžně tvoří příponou ► -ský, mohou být varianty se složeným sufixem vnímány jako příznakové, některé z nich však kodifikační příručky připouštějí, nejspíš s ohledem na cizojazyčné ekvivalenty těchto adjektiv: jávský/javánský (v praxi ale častěji javanský, jávanský) ← Jáva, trojský/trojanský/trojánský Troja, analogicky zřejmě sumatránský vedle sumaterský, barmánský vedle barmský Barma. V některých případech nelze vyloučit, že jsou adjektiva tvořena ze jmen obyvatelských, nebo z abstrakt vyjadřujících postoj, či jen s formální oporou v nich: jižanský, moravanský (moravanská a brněnská identita, tedy nikoli kMoravany), s oporou v obyvatelském jménu mnichovanský ,vztahující se k mnichovské dohodě z r. 1939‘ (mnichovanská politika Nevilla Chamberlaina; užívá se i substantivum mnichovanství jej vyvrhlo z evropanského prostoru Evropy), evropanský (… pokud je v Praze soustředěno evropanství jako základ jejího bytí, pak toto evropanské pražství a pražské evropanství je určující činitel Kafkova bytí …). Účelem těchto slovotvorných variant je zřejmě naznačit významový rozdíl (srov. moravský : moravanský : moravistický – preference moravistických stran). Řetězec án v adjektivech typu amerikánský, afrikánský, mexikánský má oporu v cizojazyčných adjektivech (American, africano/African/africain/afrikanisch, mexicano/mejicano); vzhledem k celkové adaptovanosti výrazů však považujeme sufix za složený a český, resp. zčásti počeštěný. Podobně jako adjektiva odvozovaná z vlastních jmen místních se tvoří adjektiva od názvů spolků pojmenovaných podle míst: sparťanský Sparta). Tento typ odvozenin lze v substantivizované platnosti najít i mezi příjmeními: Rokitanský Rokyta/Rokytná). Vztahová adjektiva napodobující adjektiva v jiných jazycích vyjadřují také (2) vztah k významné osobě. Odvozovacími základy jsou ženská osobní jména: mariánský, viktoriánský, tereziánský.26

 

II. Od adjektiv se tvoří přídavná jména vyjadřující (3) vyšší míru příznaku: velikánský, širokánský, vysokánský. Častěji sufix nahrazuje koncovku, méně obvyklá je záměna přípon (ukrutánský ukrut-ný). Sufix -ánský se připojuje k základu, který již vyšší míru příznaku vyjadřuje (obrovit-ánský obrovitý), nebo se jen základ či sufix analogicky rozšiřuje (hroz-it-ánský; dlouhý dlouh-at-ánský). Pokud je vyšší míra příznaku vyjadřována mechanickým dloužením slova, nejčastěji se komponent -an-/-án- v rozšířených sufixech opakuje dvakrát až třikrát, přičemž poslední je vokalicky dloužený: dlouhat-án-ský dlouhat-an-an-án-ský, velik-an-án-skývelik-an-an-án-ský, vysokanánský vysok-an-an-án-ský; čtyřnásobné opakování tohoto komponentu není v elektronických textech doloženo.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*anský"] dává 500 lemmat. Ve vzorku s 269 lemmaty bylo 94,8 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 26. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 100 dokladů, 6 lemmat po 1 dokladu. Dotaz [lemma=".*ánský"] dává 384 lemmat. Ve vzorku s 249 lemmaty bylo 89,6 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 40. Z frekvenčních pásem: 2 lemmata mají nad 100 dokladů, 6 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: mariánský (↖2) 365, kubánský (↖1) 210, sparťanský (↖1) 127, viktoriánský (↖2) 85, peruánský (↖5) 69, jižanský (↖1) 54, tatranský (↖1) 27, afrikánský (↖1) 22, loretánský (↖1) 20, spartánský (↖1) 18, tereziánský (↖2) 17, vysokánský (↖3) 11, obrovitánský (↖3) 11, širokánský (↖3) 9, portorikánský (↖1) 4, amerikánský (↖1) 4, nitranský (↖1) 4, papuánský (↖1) 3, javánský (↖1) 3, evropanský (↖1) 2.


Velká chybovost výsledků takto zadaného dotazu plyne z toho, že řetězec -an-/-án- je přítomen už v základovém slově, ať už kořeni (pánský, pohanský, satanský), nebo ve slovotvorném základu (františkánský, odvodíme-li toto adjektivum od františkán, křesťanskýkřesťan, marťanský Marťan, DolanskýDolany, hradčanský, sedlčanský, olšanský). Taková slova jsou tvořena příponou ► -ský.

MV

26     Stavba takových adjektiv není jednoznačná: lze počítat k základu (mari-ánský, terezi-ánský) i k formantu (ma­r-ián­ský, terez-iánský). Srov. ► -iánský.

Heslo 40/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018