O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 949/1097
Heslář
-ší 
 
 
 

Stavba: -š(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní. Odvozovací základy jsou jednoduché, české.


I. Z adjektiv prvního stupně se příponou -ší tvoří část (1) adjektiv druhého stupně. Dlouhodobě se vede diskuse, zda je stupňování jevem slovotvorným, nebo tvaroslovným. Zde jej pojímáme jako jev přechodný – tzv. paradigmatické tvoření: starší starý, tvrdší tvrdý. Tvoření komparativů je často provázeno alternacemi: tužší tuhý, bližší blízký, nižší nízký. V některých případech se komparativ tvoří z redukovaného základu, např. vyšší vysoký, sladší sladký, jindy nepravidelně od supletivního základu: menší malý, větší velký. Obdobně jsou tvořeny (2)slovotvorné varianty typu snazší/snadnější, zazší/zadnější (► -ejší), z nichž první jsou vnímány jako knižní. Alternativou druhého stupně adjektiva jsou rovněž dvojice bohatší/bohatější, prostší/prostější (► -ejší), resp. trojice slovotvorných variant prvního stupně jinší/jinačí/jiný.


II. Z adverbií jsou rozšířenou variantou -jší, užívanou po slovotvorných základech končících vokálem, tvořena (3) adjektiva odkazující kprostorovým vztahům: vnějšívně, zdejší zde, dolejší dole, vedlejší vedle. Z adverbia druhého stupně je nepravidelně tvořeno adjektivum další dále. Při tomto slovotvorném procesu došlo ke změně významu, adjektivum nemá platnost komparativu, neznamená ,vzdálenější‘, ale ,následující‘.


SYN2010

1. Dotaz [lemma=“.*ší“] dává 11.650 lemmat. Ve vzorku 255 lemmat bylo 5,1 % releventních, v celkovém nálezu tedy předpokládejme 594 relevantních lemmat. 1 lemma má nad 100.000 dokladů, 400 lemmata po 1 dokladu.

2. Dotaz [tag=“A........2.* „] dává 3.149 lemmat.

3. Dotaz [tag=“A........1.* „] dává 49.883 lemmat.

4. Dotaz [fráze=“.*ší.*“] dává 6.824 lemmat.

Frekvenční zpráva vychází z průniku takto získaných dat.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: další (↖3) 147.714, větší (l. velký) (↖1) 70.970, vedlejší (↖3) 70.321, lepší (l. dobrý) (↖1) 53.634, vyšší (l. vysoký) (↖1) 37.500, menší (l. malý) (↖1) 22.423, starší (l. starý) (↖1) 22.090, horší (l. špatný) (↖1) 14.249, nižší (l. nízký) (↖1) 12.410, mladší (l. mladý) (↖1) 10.997, bližší (l. blízký) (↖1) 9.318, důležitější (l. důležitý) (↖1) 8.927, delší (l. dlouhý) (↖1)  8.879, vnější (↖3) 7.642, zdejší (↖3) 7.556, silnější (l. silný) (↖1) 6.183, Dolejší (↖3) 6.167, Hořejší (↖3) 5.687, zazší (↖2) 4.790, hořejší (↖3) 1.571.


Pouze etymologicky je přípona komparativu vysvětlitelná ve slově lepší lepý, vnímaném dnes jako nepravidelný komparativ (tvořený ze supletivního základu) ke slovu dobrý, a ve slově horší horký/hořký, dnes považovaném za druhý stupeň adjektiva špatný. Synchronní a diachronní přístup se může lišit v případě rezultativních adjektiv vytvořených ze singulárových tvarů přechodníků minulých pro rod ženský a střední: odstoupivší odstoupivši, přeživší přeživši, vyběhnuvší vyběhnuvši, přinesšípřinesši, přišedší přišedši, kde se historicky jedná o paradigmatické tvoření koncovkou/příponou ► -í, synchronně však lze uvažovat o příponách -vší, -ší, -dší a odvozovacím základu, jímž je l-ové příčestí: odstoupi-l, přeži-l, přines-l, přiše-l. O jinou příponu jde ve výrazech tehdejší tehdy, dřívější dříve, protější proti, tamější tam apod. ► -ejší/-ější. Výsledkem cirkumfixace jsou slova návrší, sousoší, postarší, ovzduší, přístřeší, Podůlší, Záluží, Zářečí, Podvrší aj. Zcela náhodně je řetězec -ší přítomen ve slovech typu bleš-í blech-a, hroš-í hroch, ale i pěší ► -í.

MV

Heslo 949/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018