O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 142/1097
Heslář
-čný/-vičný 
 
 
 

Stavba: -čn(ý)/-vičn(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý. Odvozovací základy jsou jednoduché, výjimečně složené, české i přejaté.


Adjektiva s příponou -čný se odvozují téměř výhradně ze sloves. Vyjadřují vlastnost, nahodilou nebo trvalou, často negativně hodnocenou. Odvozována jsou z infinitivních kmenů sloves: patřičný patřit, dědičný dědit, s negativním hodnocením nactiutrhačný nactiutrhat, panovačný panovat, pod. rozhazovačný, poživačný, vychloubačný. Unikátním útvarem je adjektivum ustavičný ,takový, který neustává‘.

Nejasný je původ adjektiva dýchavičný. Adjektivum dýchavý i substantivum dýchavice slovníkově doloženo nečetnými příklady je, korpusově však zcela výjimečně; uvažujme tedy o příponové variantě -vičný a slovesném základu ← dýchat.SYN2010

Dotaz [(lemma=".+čný") & (lemma!=".+ečný")] dává 278 lemmat, z toho 29 platných.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: patřičný 1.907, dědičný 907, ustavičný 362, panovačný 194, uštěpačný 122, pochybovačný 75, setrvačný 67, pomlouvačný 63, dobyvačný 62, vychloubačný 57, dýchavičný 51, poživačný 50, rozhazovačný 48, posměvačný 29, rozkazovačný 29, nactiutrhačný 15, vztahovačný 14, rozdávačný 6, pochlebovačný 4, utrhačný 4.


Pouze na základě etymologie lze o příponě -čný uvažovat u slov jako statečný, stručný, rozličný. Pokud neuvažujeme o tom, že by odvozeniny ze sloves byly tvořeny z kmenů krácených o kmenový vokál, nepočítáme se sufixy -ačný, -ičný, natož -ovačný ← -ovat. Většina domnělých derivátů s touto příponou odkazuje k substantivům zakončeným na k/c, u nichž při odvozování dochází k palatalizaci k/c č. Vlivem pravidelných asimilací je řetězec přítomen např. ve slovech typu moučný mouka, tlačný tlak, čtverečný čtverec, buněčný buňka, tučný tuk, válečný válka. Jiná přípona je užita také ve slovech typu řečný řeč, nástrčný nastrčit, točný točit, živičný živice: viz ► -ný.

MV, JŠ

Heslo 142/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018