O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 140/1097
Heslář
-čko 
 
 
 

Stavba: -č()k(o), kde () reprezentuje vkladné e (cédéček), (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město.


Sufixem se tvoří (1) substantiva z iniciálových zkratek, a sice v případě, že poslední hláskou ve zkratce (někdy jde o jedinou hlásku) ve výslovnosti je samohláska (áčko, céčko, déčko, véčko, elpíčko); v jiných případech se připojuje pouhé ► -ko (efko).


Od nesklonných substantiv cizího původu zakončených na vokál se okrajově tvoří sklonné varianty s rysem (2) deminutivnosti (kupéčko, reléčko, filéčko), které jsou variantami deminutiv tvořených sufixem ► -átko.


Substantiva tvořená od substantiv skloňovaných podle vzoru stavení (náměstíčko, přáníčko) pokládáme za odvozené sufixem ► -íčko.


SYN2010

Dotaz [lemma="(.*[áéúůýie]čko)|písíčko|elpíčko" & lemma!="(sáčko|slun[éíe]čko|srd[éíe]čko|opáčko|zrn[éeí]čko|klubíčko|.*vajíčko|víčko|mlíčko|jablíčko|líčko|Jevíčko|Javoříčko|Meziříčko|Krajníčko
|Skutíčko|tričko|vínečko|pivečko|znamínečko|okénečko|prkýnečko)" & tag="(NNN.*)|X.*"] dává 165 lemmat, z toho 59 relevantních. Toto číslo je třeba brát s jistou rezervou, neboť se opírá o výsledky automatické morfologické analýzy, takže u lemmat, která nejsou uvedena ve slovníku automatického morfologického analyzátoru, zachycuje různé formy zápisu substantiv tvořených z iniciálových zkratek, a to pouze ve tvaru shodném se základním tvarem (viz znak X ve formulaci dotazu).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: béčko (↖1) 763, cédéčko (↖1) 654, áčko (↖1) 446, céčko (↖1) 126, déčko 119 (↖1), véčko (↖1) 95, éčko (↖1) 93, háčko (↖1) 67, elpíčko (↖1) 58, embéčko (↖1) 39, káčko (↖1) 38, téčko (↖1) 29, péčko (↖1) 21, pécéčko (↖1) 21, géčko
(↖1) 13, dvojcédéčko (↖1) 8, cétéčko (↖1) 6, cédéčko (↖1) 6, dévédéčko (↖1) 5, týčko (↖1) 4.

Z dalších: kupéčko (↖2) 3, túčko (↖1) 2.


Za slova odvozená sufixem -čko nepokládáme slova končící na příslušný řetězec, uvedená výše ve formulaci dotazu. Jsou to jednak slova utvořená jinými sufixy, a to zejména ► -ko (Ráječko, Lidečko, Bělečko, jména obcí ležících poblíž lokalit Rájec, Lideč, Běleč, …), ► -ečko (městečko, kolečko, …), dále vokativy feminin – proprií tvořených sufixem ► -ička nerozpoznaných automatickou morfologickou analýzou (Božičko, Gitičko, Magdičko, …) a další tvary proprií zakončené na řetězec čko (např. příjmení jako Holečko, Bartečko, Janečko, slovinské křestní jméno Srečko …) nerozpoznané automatickou morfologickou analýzou. Jedná se o propria, která jsou buď neutvořená, nebo utvořená sufixy ► -ko ► -ečko.

KO

Heslo 140/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018