O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 389/1097
Heslář
-írna/-rna 
 
 
 

Stavba: -ír()n(a) / -r()n(a), kde () reprezentuje vkladné e (pěstíren), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


I. Sufixem se tvoří substantiva od substantiv. Utvořená slova označují (1) místo, které má věcný vztah k předmětu označenému (předmětům označeným) základovým substantivem: strojírnastroj/stroje, konírnakůň/koně. Takové místo má zpravidla povahu uzavřeného prostoru (místnosti, budovy ap.). Jména klempírna, rytírna vznikla resufixací ze jmen klempíř, rytíř. Substantivum pazderna (nář. pazdrna) bylo nejspíše odvozeno sufixem -rna (nikoli -erna) od jména pazdeří ,dřevnaté úlomky stonku lnu‘; označuje stavení, v němž se zpracovává len nebo konopí. K názvům míst patřilo původně i substantivum psírna, tj. psinec ,místo, kde se chovají psi‘; dnes se však užívá pouze ve frazému zima jako v psírně. Jen volně lze k významu (1) řadit jméno spižírna: označuje sice místo (chladnou místnost určenou k uchovávání potravin), avšak týž význam má i základové substantivum spíž.


II. Častěji se sufix -(í)rna připojuje ke slovesům. Utvořené substantivum pak označuje (2) místo určené k realizaci děje označeného základovým slovesem: čistírnačistit; mučírna, kreslírna. Východiskem pro derivaci jsou nedokonavá slovesa s infinitivem na -it (čistírna, palírna), výjimečně -et (stáčírnastáčet) nebo -ovat (šermírna šermovat). Jména motivovaná slovesem na -it nebo -et lze interpretovat jako výsledek připojení a) sufixu -írna ke slovesnému základu bez kmenotvorné přípony (čistitčist- + -írna), b) sufixu -rna k prézentnímu tvaru slovesa na -í (čistitčistí + -rna). (V případě prvního řešení by však bylo nutno vysvětlit, proč podobu připojeného sufixu určuje podoba kmenotvorné přípony základového slovesa: srov. čistírnačistit × čekárnačekat.) K porušení této distribuce dochází jen výjimečně, srov. sušárna/sušírnasušit.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*rna") & (tag="N.*")] dává 334 lemmat, z toho 47 relevantních. Z frekvenčních pásem: 7 lemmat nad 100 dokladů, 19 nad 10 dokladů, 6 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: čistírna (↖2) 684, strojírna (↖1) 242, palírna (↖2) 168, mučírna (↖2) 147, konírna (↖1) 125, tančírna (↖1) 119, spižírna (↖1) 118, pěstírna (↖2) 95, věštírna (↖2) 91, stáčírna (↖2) 59, udírna (↖2) 58, balírna (↖2) 49, třídírna (↖2) 42, mrazírna (↖2) 33, barvírna (↖2) 29, brusírna (↖2) 25, kreslírna (↖2) 24, chladírna (↖2) 24, pražírna (↖2) 22, měnírna (↖2) 22.

VV

Heslo 389/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018