O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 380/1097
Heslář
-íno/-ino/-ýno 
 
 
 

Stavba: -in(o)/-ín(o)/-ýn(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město. Odvozovací základy jsou české nebo přejaté, jednoduché.


I. U substantiv se přípona objevuje především u přejímek z italštiny, adaptovaných i neadaptovaných. V českých nebo počeštěných slovech může tyto přejímky se stejnou, tj. deminutivní sémantikou napodobovat: bambino/bambíno – bejbino – mimino. (1) Adaptační funkci má především dlouhá vokalická varianta, ačkoli obvykle není kodifikovaná. Nahrazuje se jí původní italská deminutivní přípona -ino a její různojazyčné obdoby: kapučíno cappuccino, P/pendolíno pendolino, kasino/kasíno casino. Zjevnou nápodobou jsou i (2) expresivní označení osob, ale nejen jich, imitující jména typu Paolino. Odvozují se ze jmen vlastních i obecných: Pepíno, Jaríno, Jiříno, Tomíno, Toníno, Čechýno (fotbalista Petr Čech), Kukíno/Kukýno (fotbalista Martin Koukal), podobně imasíno, pivíno. Sufixem se modifikují i negativní označení křupíno křupan (srov. však níže jiný význam), s pravopisnou modifikací přípony kretýno kretén.


II. Ze sloves se tvoří adverbiální označení (3) výsledků děje. Jde o expresivní hláskové varianty tzv. rezultativ zakončených na -eno: nasněžíno nasněžit, nachumelíno, nahulíno, nakročíno, nakadíno, vychodíno, vylidníno, namíříno, prošmejdíno, zatočíno. Obdobně, s možnou oporou v příčestí trpném, i jen hypotetickém, jsou tvořena tato adverbia ze sloves přechodných: ve variantách odvozených z příčestí trpných přechodných sloves typu navaříno, povědíno, odemčíno, naházíno, nabančíno, vyšpulíno. Nápodobou je ze slovesa, popř. ze slovesného adjektiva vytvořen i název výrobku K/křupíno křupat/křupavý. Analogicky se tvoří adverbia od hypotetických sloves, vyjadřující (4) nadměrný stav nebo dosažení stavu: přebabíno ← (← ?přebabit); pod. přehvězdíno, přepsíno, přemyšíno, nalesbíno.


SYN2010

1. Dotaz [lemma=".*ino"] dává 3.229 lemmat. Ve vzorku s 285 lemmaty bylo 95,8 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 135. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má na 100 dokladů, 3 lemmata pod 10 dokladů.

Lemmata s nejvyšším počtem dokladů: kasino (↖1) 208, neutrino (↖1) 98, domino (↖1) 63, P/pendolino (↖1) 97, mimino (↖1) 56, pianino (↖1) 15, concertino (↖1) 14, cappuccino (↖1) 13, lamino (↖1) 11, merino (↖1) 5, antineutrino (↖1) 5, bambino (↖1) 3.

2. Dotaz [lemma=".*íno"] dává 45 lemmat, z toho 5 relevantních. Z frekvenčních pásem: 2 lemmata mají nad 10 dokladů, 3 lemmata pod 10 dokladů.

Všech 5 lemmat: kapučíno (↖1) 18, Pepíno (↖2) 11, Čechíno (↖2) 6, nasněžíno (↖3) 1, pře­babíno (↖4).


O náhodný řetězec jde v přivlastňovacích přídavných jménech vzoru matčin, rozvíjejících jméno rodu středního; jde o rodovou, tedy tvaroslovnou, nikoli slovotvornou variantu přípony ► -in, nikoli o sufix -ino: Evino, Markétino, Luciino. O náhodný řetězec jde také ve slovech typu lino, kino, ale i lacino laciný, ► -o.

MV

Heslo 380/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018