O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 377/1097
Heslář
-ínko/-énko/-ýnko 
 
 
 

Stavba: -ín()k(o)/-én()k(o)/-ýn()k(o), kde () reprezentuje vkladné e (autínek), (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město.


Sufixem jsou modifikována (1) deminutiva, a sice substantiva (pivínko/pivénko), okrajově též adverbia (hnedle → hnedlínko, časně → časínko) a zájmena (všecko → všecínko). Mezi základovými substantivy se objevují vedle slov domácích (pivínko/pivénko, jarénko) zejména slova cizího původu (autínko, kilínko), někdy nesklonná (deci → decínko, baby/bejby → bejbínko, tati → tatínko160, bebé → bebínko a analogicky okazionalismus bolínko). Některé případy lze interpretovat jako resufixaci (srdce → srdínko161, časně → časínko), popř. interfix -ín- vložený před sufix ► -ko (všecko → všecínko), nebo do jeho varianty ► -čko (áčko → áčínko, jde o mazlivé označení automobilu Mercedes Benz třídy A), obojí interpretaci lze připustit v případě triko/tričko → tričínko. Deminutivní původ mají patrně i (2) propria – příjmení (Srdínko, Srdýnko).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*[íéý]nko" & tag="[NX].*"] dává 49 lemmat, z toho 6 relevantních.

Další doklady byly nalezeny v nereferenčním korpusu SYN.

Všech 6 lemmat: Srdínko (↖2) 8, pivínko (↖1) 3, autínko (↖1) 2, bebínko (↖1) 1, bolínko (↖1) 1, tatínko162 (↖1) 1.


Za slova odvozená sufixem -ínko/-énko/-ýnko nepokládáme slova utvořená jiným sufixem, a to především ► -ko (okénko, semínko, znamínko, ramínko, okýnko). Dále jsme vyřadili vokativy deminutiv tvořených sufixem ► -ka nerozpoznané automatickou morfologickou analýzou (slečínko, Jasmínko, Hermínko).

KO

160   Kontext: „Tak vylez, ty naše malé <tatínko>,“ řekl tiše (L. Vaculík).

161   Interpretace -ce jako sufixu se opírá jednak o etymologii (jde o deminutivum), jednak o existenci derivátů od základu bez sufixu -ce (adjektivum srd-natý).

162   Autorský výraz; L. Vaculík, Morčata.

Heslo 377/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018