O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 365/1097
Heslář
-ín 
 
 
 

Stavba: -ín(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad. Odvozovací základy jsou české nebo přejaté, jednoduché, výjimečně složené.


I. U substantiv má přípona -ín především (1) adaptační funkci. Nahrazuje se jí původní zakončení ► -in a její různojazyčné obdoby, popř. se připojuje k cizojazyčnému kořennému (bezpříponovému) slovu: benzín Benzin, magazín magazine, Antonín Antonius, splín spleen, serafín seraf/serafim, Turín Torino/Turin, termín Termin/terminus, kapucín Kapuziner. Dále např.: jasmín, delfín, inzulín, naftalín, parafín, vitamín, rubín, citrín, karmín, tramín, hermelín, mušelín, mokasín, gobelín, zepelín, albín, rabín, beduín, jogín, mandarín, brahmín, asasín, cherubín, Karmazín, Debrecín, Segedín, Štětín.

 

Stejnou příponou se od českých základů tvoří (2) názvy míst: (2a) podle chovaných živočichů: vepřín, hřebčín, kravín, ovčín, včelín; (2b) podle osoby: Libušín, Jičín (← Jitčin), Karlín, Terezín, Žofín. Nesourodou skupinu tvoří označení (3) nositelů substančního příznaku: perlín perla, olivín oliva, vltavín Vltava. V některých případech se pomocí sufixu vyjadřuje (3a) individuace: vojín voj(sko), čeledín čeleď.


Od vlastních jmen jsou odvozována (4) hypokoristika typu Pavlín, Jiřín. Analogicky jsou tvořena jména fiktivních postav Karkulín, Myšpulín, Kikulín, Marbulín(ek). Jako slovotvorné varianty se objevují (5) obyvatelská jména typu Gruzín (ke Gruzie, vedle Gruzínec).


II. Zadjektiv se příponou -ín tvoří sufixací nebo resufixací pojmenování (6) nositelů vlastnosti, jména vlastní i obecná: podivín podivný, stydlín stydlivý, bolestín bolestný, Černín černý, modřín modrý, ale i Slavín, část Prahy Veleslavín. (7) Modifikační platnost má tato přípona u slovech typu blb → blbín, přiblblý/přiblblo → přiblblín.


III. Ze sloves se tvoří obecná i vlastní jména (8) nositelů dynamického příznaku: velín velet, šmrdolín šmrdolit se; ne zcela jasný je původ slova leknín (← leknout se? – používal se proti leknutí), Čuřín čuřit se.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ín"] dává 992 lemmat. Ve vzorku s 259 lemmaty bylo 61,4 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 383. Z frekvenčních pásem: 7 lemmat má nad 1.000 dokladů, 146 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nevyšším počtem dokladů: Berlín (↖1) 4.856, Antonín (↖1) 3.361, benzín (↖1) 3.009, vitamín (↖1) 1.909, Jičín (↖2) 1.814, magazín (↖1) 1.323, rabín (↖1) 1.170, delfín (↖1) 1.148, Turín (↖1) 803, Karlín (↖2) 570, Terezín (↖2) 493, vojín (↖3) 438, podivín (↖6) 348, Žofín (↖2) 248, rubín (↖1) 280, kravín (↖2) 221, hřebčín (↖2) 219, jasmín (↖1) 217, leknín (↖8) 206, inzulín (↖1) 216.

Z dalších: Gruzín (↖5) 42, Pavlín (↖4) 30.


Etymologicky lze přítomnost řetězce -ín (s funkcí adaptační) zdůvodnit ve slovech komín, cepín, klín, blín, vavřín, úpolín, vilín, jerlín, talovín, dřín, okřín, kmín, tuřín a ve vlastních jménech Miletín (← os. jméno Mileta), Zlín, Zebín, Bohumín, Petřín (← lat. petrae ,skály‘). Pouze náhodně je řetězec přítomen ve slovech lín, stín. Analogicky se objevuje ve slovech typu chytrolín, Fridolín.

MV

O vztahu k přivlastňovacím adjektivům srov. Hauser 2007.

Heslo 365/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018