O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 330/1097
Heslář
 
 
 
 

Stavba: -(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení nebo jarní.


I. Od substantiv se tvoří (1) substantiva hromadná: uhlí, listí. Některá mají význam (1a) pokryv/porost: peří, borůvčí, přičemž mohou být motivována i adjektivy (mladý/hustý porost mlází, houští). Jako hromadné jméno tvořené od adjektiva resufixací lze vyložit i zel-ený zel-í, jak ukazuje dožívající význam ‚zelené rostliny‘.


Výraznou skupinu tvoří (2) adjektiva přivlastňovací: boží, obří, dívčí, knížecí, markraběcí, převážně s významem přivlastnění druhu: ptačí, psí, často s významem (2a) široce vztahovým: psí počasí/víno, kuřecí ráj ,prodejna s levným kuřecím masem‘. Je-li základovým substantivem neutrum skloňované podle vzoru kuře, pak se adjektivum tvoří od rozšířeného kmene a dochází buď k alternaci t > c, např. kuřecí, nebo působením analogie k alternaci t > c > č, např. prasečí, jehněčí podle pravidelné alternace c > č (ovčí, mravenčí, slepičí). Před sufixem dochází rovněž k alternacím k > č (ptačí), d > ď (medvědí), n > ň (sloní), t > ť (mamutí), r > ř (tygří); synchronně nepravidelná je alternace hovado hovězí.120 Také adjektiva kočičí, klučičí, holčičí jsou tvořena nepravidelně od rozšířených základů. Tato adjektiva se často substantivizují (hovězí, jehněčí; viz též níže propria).


II. Od adjektiv se tvoří některé (3) názvy vlastností: zdraví, mládí, stáří. Sufixem (konverzí ke vzoru jarní) se tvoří (4) komparativ od malé skupiny adjektiv (od některých z těch, jejichž slovotvorný základ končí na -k; srov. ► -ší): (lehčí, hezčí, měkčí, tenčí).


III. Od sloves se sufixem tvoří paradigmaticky (5) dějová substantiva s oporou v potenciálním tvaru pasivního příčestí: vedení, řízení, řešení, rozhodnutí, použití, využití. Okrajové je (5a) dějové substantivum s oporou ve tvaru dávného příčestí m-ového, dnešního jmenného adjektiva (vědom vědomí). Zcela okrajově synchronně s oporou v dějovém jménu chod se tvoří (6) adjektiva rezultativní aktivní: příchozí, odchozí, výchozí. Do této skupiny patří i adjektivum příští, které ovšem synchronně spojujeme spíše s adverbiem příště, přestože etymologicky má oporu ve tvaru slovesa přijít/přišel (ten/to, který/co přijde). Formální oporu v dějových jménech tvořených sufixy -čí, ► -ce, ► -ec mají (7) adjektiva s významem účelovým, popř. s volnějším významovým vztahem: dozorčí, rozhodčí, tvůrčí, jejich význam však vychází z příslušných sloves tvořit, dozírat, rozhodovat. (Motivace takových adjektiv není někdy synchronně zcela průhledná, např. klát kolčí; kolčí štít/helma se dosud vyskytuje v textech o heraldice.) Naprosto ojedinělé je (8) jméno prostředku: hledí(9) jméno místa (ústí), u něhož lze připustit jak motivaci substantivem, tak od něho odvozeným slovesem (ústa/ústit ústí).


Substantiva i adjektiva tvořená sufixem se proprializují. (10) Vlastní jména míst (obcí) pocházejí z hromadných substantiv označujících porost (Dubí, Habří), ze substantivizovaných adjektiv (Veselí), z adjektiv vztahových (Zubří, Jestřebí), z apelativ označujících místo (Ústí). Je-li motivujícím slovem adjektivum (skloňované podle jarní), pak se proprium skloňuje podle vzoru stavení (zubří × Zubří).


IV. Od adjektivního zájmena/adverbia je utvořeno (11) modifikované adjektivum jinaký/jinak jinačí.


SYN2010

1. Dotaz [(lemma=".*í" & lemma!="(.*[sc]tví)|(.*[(ou)|í]cí)") & tag="NNN.*"] dává 13.513 lem­mat, z toho 12.965 relevantních.

2. Dotaz [(lemma=".*í" & lemma!=" (.*[(ou)|í]cí)|(.*[aiy]cí)|(.*[eě]jší)|(.*[^aáeěéiíoóuůyý]ší)") & tag="AA.*"] dává 6.361 lemmat, z toho 294 relevantních.

3. Dotaz [lemma=".*ký" & word=".*čí.*" & tag="A........2.*"] dává 13 relevantních lemmat.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: vedení (↖5) 22.950, řízení (↖5) 22.158, řešení (↖5) 21.427, příští (↖7a) 21.209, zařízení (↖5) 19.438, rozhodnutí (↖5) 19.505, jednání (↖5) 19.105, utkání (↖5) 15.307, umění (↖5) 14.510, chování (↖5) 12.486, oddělení (↖5) 11.080, setkání (↖5) 10.116, předchozí (↖6) 10.014, opatření (↖5) 9.960, rozhodnutí (↖5) 9.610, zdraví (↖3) 9.325, použití (↖5) 8.468, využití (↖5) 8.041, boží (↖2) 7.942, napětí (↖5) 7.851.

Z dalších: vědomí (↖5a) 4.989, Ústí (↖10) 3.853, tvůrčí (↖8) 2.720, uhlí (↖1) 2.039, lehčí (↖4) 1.400, ústí (↖9) 1.368, zvířecí (↖2) 1.308, peří (↖1a) 1.282, Veselí (↖10) 561, jelení (↖2) 492, Zubří (↖10) 426, hledí (↖8) 153, mlází (↖1a) 129, jinačí (↖11) 100.


Nezohlednili jsme substantiva a adjektiva a) neutvořená (synchronně např. září, štěstí, hedvábí, kopí, konopí, cizí, pěší, ryzí aj.), b) tvořená sufixy ► -ství/-ctví (vítězství, zdravotnictví), ► -oví (křoví), ► -čí (mluvčí), ► -cí (domácí, kvetoucí, plačící, spací), ► -(v)ší (nastavší), ► -[eě]jší (zdejší, pěknější), ► -ní (horní), c) tvořená cirkumfixy ► ná- -í (návrší), ► za-/zá- -í (zápěstí, zahraničí), do- -í (doživotí), ► po- -í subst. (povodí), pro-/prů- -í (prostředí, průčelí), ► pří- -í (přístřeší), ► vý- -í (výsluní), ► ú- -í (úbočí), ► nad(e)- -í (nadlesí), ► pod(e)- -í (podkroví), ► před(e)- -í (předmostí), ► ob(e)- -í (období), od(e)- -í (odvětví), ► mezi- -í (Meziříčí), ► sou- -í (souhvězdí), ► roz- -í (rozmezí), ► bez- -í (bezpečí), ► o- -í (okruží), ► s- -í (scestí), d) tvořená prefixy ► ne- (neštěstí, nebezpečí, nenásilí) a e) kompozita (rukojmí, šestinedělí, sebelepší aj.). Do statistik jsme nezařadili celkem 6.351 lemmat substantiv (označkovaných NNN.*) a adjektiv (označkovaných AA.*) s koncovým rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou z korpusu SYN2010.

KO

120   Význam slova hovado je už dávno širší (jako expresivní výraz, nadávka, označení většího zvířete), než že by se omezoval jen na zvíře příslušející ke skotu. Zato adjektivum hovězí si takovou úzkou platnost zachovalo. (pozn. JŠ)

Heslo 330/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018