O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 70/1097
Heslář
-átko 
 
 
 

Stavba: -át()k(o), kde (o) reprezentuje koncovky vz. město, () reprezentuje vkladné e (např. děvčátek).


Sufixem se tvoří substantiva od substantiv, a to především (1) deminutiva. Základovým slovem jsou většinou substantiva skloňovaná podle vzoru kuře, u nichž lze chápat odvozovací základ jako rozšířený kmen (kuř-at-a – kuřátko) a interpretovat je následně jako deminutiva tvořená sufixem ► -ko. Analogií mohou být i deminutiva od slov řeckého původu (téma/tém-at-u – témátko). V několika případech se ovšem základovým slovem pod tlakem analogie stávají i další neutra a okrajově i další substantiva. Více dokladů nacházíme mezi substantivy tvořenými sufixem ► -iště (schodišťátko, sídlišťátko, parkovišťátko). U nesklonných substantiv cizího původu zakončených na vokál se sufix -átko používá k tvoření sklonné varianty s rysem deminutivnosti (filátko, kanapátko, kupátko, relátko).47 Působení analogie vidíme i u synonym cukrlátko cukrátko a u deminutiv od substantiv označujících mláďata / nedospělé jedince, přičemž chybí základové substantivum skloňované podle vzoru ‚kuře‘: neviňátko, nedělňátko, vepřátko, princátko. Okazionálně se sufixem -átko tvoří propria (hypokoristická formální neutra): Honzátko.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*átko" & lemma!="(dlátko|pozlátko|.*ovátko)" & tag="NNN.*"] dává 129 lemmat, z toho 85 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: děvčátko (↖1) 1.094, zvířátko (↖1) 985, děťátko (↖1) 951, prasátko (↖1) 293, kuřátko (↖1) 186, neviňátko (↖1) 148, Jezulátko (↖1) 146, jehňátko (↖1) 105, koťátko (↖1) 97, cukrátko (↖1) 90, štěňátko (↖1) 80, telátko (↖1)78, princátko (↖1) 72, poupátko (↖1) 71, rajčátko (↖1) 70, selátko (↖) 69, háďátko (↖1) 54, dvojčátko (↖1) 54, káčátko (↖1) 50, robátko (↖1) 44.


Za slova odvozená sufixem -átko nepokládáme slova utvořená jiným způsobem (např. sufixy ► -ko, ► -tko: viz výše formulaci dotazu. Ručně jsme pak vyřadili substantiva tvořená od sloves sufixem ► -tko (sluchátko, zrcátko, lehátko, sedátko).

KO

47     U podobného slova hejblátko však je základem skloňované slovo hejble: viz zvl. plurál hejblata. (pozn. JŠ)

Heslo 70/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018