O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 47/1097
Heslář
-ár 
 
 
 

Toto heslo má proti jiným standardním heslům odlišný obsah. Cílem je představit zakončení, které je u slov v textech časté, ba někdy vykazuje společný původ, stavbu i funkci/význam se sufixem ► -ář (významy 6–9) – a přesto ho nepojímáme jako sufix. Číslují se typy slov se zkoumaným zakončením. 


Stavba, pokud má smysl o ní uvažovat: -ár(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad. 


(1) Latinská substantiva zakončená -āris, -ārius, -ārium ap. máme adaptována v podobách okulár, singulár, skalár, premolár. K nim se přiřazují nově přejímaná slova bez sufixu jako populár (,žánr něčeho populárního‘, popř. ,někdo populární‘;34 srov. speciál ,něco speciálního‘) nebo sekundár.35 Všechna tato slova byla při převzetí vlastně utvořena sufixem ► -0, pokud vůbec nějakým: srov. případ populár.


(2) Zdrojem slov na -ár je slovenština. Z takových slov mají některá -ár tam, kde příslušné slovo v češtině má (nebo mělo by) zakončení/sufix -ář. Patří sem několik apelativ: farár, srov. farář, další taková viz (3); somár, kotár, lektvár. Některá v zakončení kolísají: janičár/janičář; spiťar/zpiťár/... Sufix lze u nich vydělit jen výjimečně.


(3) Jako samostatnou skupinu, v korpusech mnohem početnější než (2), vyčleňujeme hojná příjmení Kadár/Kádár, Molnár, Csaplár, Gombár, Kollár/Kolár, Olejár, Šrobár, Polgár, Cisár, Lehár, Rybár, Popluhár ... Bylo by obtížné oddělit všechna ta, která mají maďarský původ, neboť i sama maďarština má substantiva/příjmení slovanského původu; ostatně jsou Češi s příjmením například Lehár.36 Zdrojem frekvence takových příjmení v českých textech je zpravodajství, zejména sportovní. Průhlednost stavby je různá; jsou mezi nimi i jména neprůhledná.


(4) Slovotvorný solitér představuje slovo pohlavár, v němž jsou sice zřetelné základové slovo i stavba po-hlav-ár, ale funkce afixů zřetelné nejsou.


SYN2010

Dotaz [lemma=“.+ár“] dává 390 lemmat. Vzhledem k charakteru hesla nelze uvést počet platných.

20 relativně platných lemmat s největším počtem výskytů: pohlavár (↖4) 199, Kadár+Kádár (↖3) 119+62, Molnár (↖3) 87, Csaplár (↖3) 80, Gombár (↖3) 76, Kollár+Kolár (↖3) 73+50, janičár (↖2) 67, okulár (↖1) 50, singulár (↖1) 38, Kramár (↖3) 30, Šinglár (↖3) 28, Kotlár (↖3) 28, Bognár (↖3) 27, Bihár (↖3) 24, Olejár (↖3) 24, skalár (↖1) 21, Bednár (↖1) 1, Šrobár (↖3) 17, Polgár (↖3) 15, Cisár (↖3) 15.


Z nejčetnějších irelevantních nálezů: pár (i půlpár, cyklopár), požár (i žár), pohár (i superpohár/interpohár), bulvár (i polobulvár, antibulvár), kočár (i superkočár), stožár, cár, hangár, jaguár, svár (i nesvár), spár, kaviár, škvár, biliár, erár,37 píár, sajdkár; toponyma Žďár, Temešvár. Řadíme sem i slova, která mají zkoumaný sufix, ale nejasný základ: komár38 (i pakomár), talár;39 kanár,40 korzár,41 dinár/denár.42 Jako nešťastné hodnotíme lemma lár nejen pro starořímské bůžky zvané pomnožně lárové, ale i pro první část frazému láry fáry;43 obojí necháváme stranou. Také na exotická propria jako Bašár, Bišár, Hekmatjár pohlížíme jako na slova s neprůhlednou stavbou. Samostatné heslo ► -oár mají slova jako repertoár, kuloár.

34       Z dokladů: jistý pěvec populáru; protože se jednalo o slavného populára.

35       Doklad: velikost izolačního napětí mezi primárem a sekundáry transformátoru.

36       Srov. také trenér béčka Velimi Miroslav Cmár; slov. cmar ,podmáslí‘.

37       Latinský zdroj aerārium ,pokladnice, zvl. státní‘ není běžně známý.

38       Slovo komár má zkoumaný řetězec -ár jako sufix, ale bylo odvozeno v praslovanštině od dnes nejasného základového slova.

39       Vzniklo zpodstaněním vztahového adjektiva od tunica tālāris (oděv sahající ke kotníkům; tālus ,kotník‘).

40       Pojmenován podle původu z Kanárských ostrovů a ty pojmenovány derivátem canis ,pes‘ → canāria ,psí‘.

41       Z lat. cursārius. Téhož původu je možná i české slovo husar, v českých textech doložené také ve slovenské podobě husár, ba i jako příjmení Husár.

42       I ten, kdo zná původ v lat dēnī ,v počtu 10‘, může mít potíže s tím, zda šlo o drobnou minci, jakých je deset do základní jednotky, nebo (a tak tomu bylo) o minci v hodnotě 10 asů – nemluvě o významu u dnešních takto nazývaných platidel, kde se motivace počtem 10 vytratila.

43       Druhá část má lemma fáry s pozoruhodně jednotným určením jako genitiv plurálu.

Heslo 47/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018