O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 12/1097
Heslář
-áda 
 
 
 

Stavba: -ád(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Sufix se rozšířil z románských jazyků, kde navázal na latinské participium zakončené -ātus, v ženském rodě -āta, ale většinou už bez zřejmého významového vztahu k (mnohdy jen hypotetickému) slovesu: srov. armáda ze šp. armada a to z lat. armāta ‚ozbrojená‘; estráda, z fr. estrade ,pódium‘ a to z lat. strāta ,rozprostřená‘.


Sufix slouží především k adaptaci přejatých substantiv, nejčastěji (přímo nebo přes němčinu) z francouzštiny, španělštiny, italštiny; někdy jako méně běžný femininní konkurent nesklonného neutra: defiláda ‚slavnostní přehlídka‘ vedle defilé (z fr. défilé), zpravidla ale jako jediná užívaná forma. Jde především o názvy (1) dějů a výsledků děje: blokáda, promenáda, eskapáda, kanonáda, barikáda, rafináda, tiráda, kaskáda, rošáda; (2) veřejných představení a přehlídek: estráda, defiláda, paráda (v češtině častěji v přeneseném významu ,nádhera‘); (3) skupin (souborů): armáda, brigáda, kavalkáda, plejáda, dekáda, tetráda; (4) míst či architektonických prvků: kolonáda, promenáda, arkáda, balustráda, estakáda, fasáda, palisáda; (5) pokrmů (zejména omáček) a nápojů: marmeláda, marináda, čokoláda, remuláda, tapenáda, limonáda, citronáda, oranžáda. Řeckého původu jsou (6) názvy živých bytostí: dryáda ‚lesní víla‘ (z řec. dryas, gen. dryados), najáda ‚vodní víla‘. Mnohá přejatá slova jsou i přes strukturní vyčlenění adaptačního sufixu -áda v češtině motivačně neprůhledná a lze je vysvětlit jen ve vztahu k formám a významům slov původního jazyka.


K českým základům se sufix připojuje jen výjimečně. Omezeně se sufix -áda uplatňuje (ve spojení s cizími i s českými základy) jako konkurenční varianta sufixu ► -iáda při tvorbě (7) názvů (uměleckých) děl, stylů, typů, žánrů: harlekynáda, kašparáda, robinsonáda (vedle robinsoniáda) ‚typ literárního nebo filmového díla s ústřední postavou trosečníka’ (podle románu D. Defoea Robinson Crusoe), ale i robinzonáda ,styl skoku fotbalového brankáře po míči, pojmenovaný podle angl. brankáře Robinsona‘; (8) afér a kampaní: hokejáda (vedle hokejiáda) ‚kontroverzní reklamní kampaň tematizující hokejový šampionát‘ a (9) názvů zábavních společenských akcí: kolečkáda (vedle kolečkiáda), regionáda, čarodějáda.


Deriváty se sufixem -áda mohou mít více vzájemně souvisejících významů; např. brigáda je (a) ‚vojenská jednotka vyšší než pluk‘, (b) ‚pracovní skupina‘, (c) ‚krátkodobé zaměstnání‘ (d) ‚dobrovolná práce‘: Negevská brigáda rozmístěná pod Beer Ševou měla dohromady jen osm set mužů. – Chmel je lepší než brigáda v supermarketu. − Už od rána tu studentské brigády drhly sedačky a zametaly ochozy. − V měsíci březnu je v plánu brigáda v lokalitě Loučky, kde se skupina dobrovolníků zaměří na úpravu terénu hřiště, okolí a parku.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*áda") & (tag="[N].*")] dává celkem 244 lemmat, z toho relevantních 64.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 10.000 dokladů, 4 lemmata nad 1.000 dokladů, 8 lemmat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: armáda (↖3) 11. 683, fasáda (↖4) 2.681, čokoláda (↖5) 1.911, brigáda (↖3) 1.435, paráda (↖1) 973, ambasáda (↖4) 747, dekáda (↖3) 732, limonáda (↖5) 673, barikáda (↖1) 501, blokáda (↖1) 487, arkáda (↖4) 446, promenáda (↖4) 445, marmeláda (↖5) 380, kaskáda (↖4) 354, kolonáda (↖4) 326, plejáda (↖3) 297, kanonáda (↖1) 220, marináda (↖5) 207, estráda (↖2) 207, rošáda (↖1) 136.

Z dalších: najáda (↖6) 135, robinsonáda (↖7) 9, hokejáda (↖8) 4.


Koncový řetězec -áda nacházíme také u slov pocházejících z jazyků indoíránských (arab., pers., hind.): upanišáda, šaháda, Šeherezáda. Rysy blendingu vykazují názvy medoláda ‚pomazánka z medu‘ (← med + marmeláda) a pestráda ‚zábavný pořad pro děti s pestrým programem‘ (←pestrý + estráda). Nezohledňujeme ani slova utvořená sufixem ► -iáda: autogramiáda, heydrichiáda, broučkiáda. U slov vláda, kláda, záda je -ád- součástí slovotvorného základu.

JB

Heslo 12/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018