O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 80/1097
Heslář
-áž 
 
 
 

Stavba: -áž(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru píseň.


Sufix lze vydělit jako stavební prvek u substantiv přejatých z románských jazyků, většinou z francouzštiny, často přes němčinu. U řady substantiv intuitivně sufix -áž jako stavební prvek vydělit lze, nicméně motivace je nejasná a chápání substantiva ja-
ko popisného závisí na lingvistické erudici mluvčího.


Substantiva označující (1) název děje lze vztáhnout jak ke slovesům adaptovaným v češtině (masáž masírovat, montáž montovat), tak k substantivům ze sloves (betonáž beton/betonovat, špionáž z něm. Spion z ital. augmentativa spione od spia ‚špeh‘). Názvy dějů se přenášejí na (2) názvy míst: garáž z fr. garage od garer ‚dát na bezpečné místo‘; pasáž ,průchod‘ z fr. passage od passer ,projít‘; plantáž z fr. plantage od planter ,sázet‘. Do této skupiny řadíme i proprium Ermitáž, pův. z fr. ermitage ‚poustevna‘. Někdy se tato substantiva (3) lexikalizují ve specifickém významu: pasáž ,úsek (uměleckého díla)‘; reportáž (z fr. reportage od reporter ,přenášet‘) – publicistický žánr. V řadě případů je motivace nezřetelná i v jazyce, z něhož byla substantiva do češtiny přejata: vernisáž z fr. vernissage od vernis ‚lak/fermež‘;52 kuráž z fr. courage a to z lat. cor ,srdce‘, tedy ‚srdnatost, odvaha‘; koláž z fr. collage od colle ,lep‘ – obraz vzniklý kombinací výstřižků; vizáž přes něm. Visage z fr. visage ‚vzhled, tvář‘, kabeláž z něm. Kabel – ‚soubor kabelů‘; podobně baráž.53

 

Sufix -áž se výjimečně spojuje s domácími základy. Hybridní derivát senáž (analogicky k siláž z něm Silage z fr. silage ze silo ,jáma na obilí‘) je termín, který se zavedl pro siláž s vysokým obsahem sušiny.


Specifické využití našel sufix v kreativitě výtvarníka Jiřího Koláře, který podle modelů jako koláž, asambláž přitvořil muchláž, roláž, proláž a další; odvozoval je i z domácích a nejasných základů. Výstava exponující i jeho dopisy (2013) byla v tomto stylu pojmenována Korespondáž. (pozn. JŠ)


SYN2010

Dotaz [lemma=".*áž" & tag="NNF.*"] dává 108 lemmat, z toho 80 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: garáž (↖2) 2.914, pasáž (↖2/3) 2.167, masáž (↖1) 1.791, reportáž (↖3) 1.609, montáž (↖1) 1.362, vernisáž (↖3) 1.034, baráž (↖3) 682, plantáž (↖2) 618, arbitráž (↖1) 590, stáž (↖1) 500, špionáž (↖1) 437, kuráž (↖3) 390, koláž (↖1) 372, sabotáž (↖1) 301, vizáž (↖3) 294, demontáž (↖1) 233, instruktáž (↖1) 156, blamáž (↖1) 142, kamufláž (↖1) 132.


Koncový řetězec áž má nestandardní adverbium tehdáž, které ovšem chápeme jako odvozené z nář. varianty tehdá klitickým . Týž koncový řetězec mají i substantiva, u nichž nejde o popsaný stavební prvek, jako např. apelativa stráž, ráž (homonymní lem­ma ráž/ráže nelze dosti dobře desambiguovat) i propria (Stráž, Ráž, Vráž). Do statistik nezapočítáváme ani překlepy (eremitáž, fáž místo fáš – velmi najemno rozkutrované/rozmixované maso), ani kompozita (elektromontáž, videoreportáž). Nezapočítáváme ani nejčastější lemma zakončené áž, a to pláž, pro neprůhlednost základového slova. Celkem jsme vyřadili 28 substantivních lemmat doložených v korpusu SYN2010.

KO

52     Původně ‚pozorování obrazů před jejich fermežováním‘.

53     Z fr. match de barrage ‚rozřaďovací zápas‘, pův. v šermu, souvisí s významem stir. barr ,špička/hrot’.

Heslo 80/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018