O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 999/1097
Heslář
ú- -í 
 
 
 

Stavba: ú- -(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Tímto cirkumfixem se odvozují podstatná jména z podstatných jmen. Některé odvozeniny korespondují s příslušným předložkovým spojením: u patyúpatí, u vodyúvodí. U některých tato korespondence není: úsilí, ústrojí.


Pomocí ú- -í jsou vytvořeny (1) zeměpisné názvy, zachycující členitost zemského povrchu: údolí, úskalí, úpatí, úbočí, úžlabí, úvodí, úmoří, území, úkrají. Některé z nich označují (1a) krajinné útvary: údolí, úžlabí; jiné (1b) části krajinných útvarů: úpatí hory, úbočí kopce, úskalí; a další (1c) oblasti, prostory, plochy: úvodí, úmoří, území, úkrají. Čtyři z uvedených pojmenování jsou už zastaralá: úvodí znamená povodí, úžlabí úžlabinu, úkrají oblast, kraj a úskalí vyčnívající skalní stěnu. Poslední slovo se dnes užívá téměř výhradně v přeneseném významu.


Cirkumfixem ú- -í jsou také utvářena slova s významem (2) lokalizace pojmenovávané skutečnosti: ústraní (co je stranou), ústředí (co je ve středu). Do této skupiny patří i některé (1) názvy zeměpisné: úvodí (co je u vody), úbočí (co je na/v boku).


V některých případech působí cirkumfix spíše jen (3) mírnou modifikaci významu základového substantiva: slovoúsloví (několik slov), sílaúsilí (vynakládání sil), dobaúdobí (V tomto údobí / v této době se tu válčilo). Takový význam mají i některá pojmenování ze skupin (1) a (2): úpatí/pata hory, úbočí/bok kopce.


Mimo výše uvedenou významovou klasifikaci zůstalo substantivum ústrojístroj. Pravděpodobnou příčinou je velká vzdálenost jeho významu od významu základového slova stroj: trávicí ústrojí vs. obráběcí stroj. Jeho význam je (4) soustava orgánů.


SYN2010

Dotaz [(lemma="ú.*í") & (tag="N.*")] dává 40 lemmat, 7 s frekvencí nad 1.000, 13 nad 100, 3 s frekvencí 1. Mezi těmito 40 lemmaty je 14 relevantních.

Všech 14 lemmat: území (↖1c) 14.967, údolí (↖1a) 6.585, úsilí (↖3) 5.342, úpatí (↖1b/2/3) 1.095, ústředí (↖2/3) 666, úskalí (↖1b/2) 587, ústrojí (↖4) 580, úbočí (↖1b/2/3) 579, ústraní (↖2/3) 501, údobí (↖3) 481, úsloví (↖3) 229, úžlabí (↖1a) 137, úmoří (↖1c/2) 7, účaří (↖3) 1.


Nezapočítáno je slovo úmrtí, které je specificky tvořené od slovesa umřít (funguje jako varianta slovesného substantiva umření); jeho forma se přiblížila slovu smrt. (pozn. JŠ)

LV

Heslo 999/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018