O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
O slovníku

6 Příklad diskusního tématu: K cirkumfixům s roz-

(Tato zpráva vznikla jako pracovní text – pozn. JŠ.)

Při procházení korpusových lemmat roz- -, roz- -roz- - jsem došel k tomuto závěru: Myslím, že by bylo namístě tato hesla vůbec nevytvářet, přinejmenším tedy do té doby, než by se (mi) podařilo nalézt alespoň jakýs takýs počet jednotek, u nichž by se dalo pokud možno neproblematicky tvrdit, že jsou ze synchronního hlediska vytvořeny kupř. cirkumfixem roz- -lý, tedy současným připojením roz- a - k slovotvornému základu.
(...)
Teď se pokusím ukázat, jak nesnadné bylo získat postačující materiál pro vytvoření zadaných hesel (ilustruji to alespoň na šetřeních v SYNu 2010):

ROZ- -LÝ:

Provedl jsem dvoje hledání, jedno se slovnědruhovou specifikací přídavné jméno a druhé bez slovnědruhové specifikace. Výsledné seznamy se zcela shodují až do čísla 49. První seznam pak má ještě jako poslední položku rozbujnělý, ta má v druhém seznamu číslo 51, předchází jí rozepělý. V druhém seznamu pak ještě následují položky 52 rozřízlý až 68 rozběsnělý. Procházel jsem všechny jednotky a vylučoval ty, u nichž se mi jevilo jako nesporné, že k nim lze nalézt fundující slovo obsahující prefix roz- (pak samozřejmě nelze uvažovat o cirkumfixu roz- -lý). Hned napoprvé jsem z nalezených 68 jednotek (první seznam je zcela zahrnut v druhém) vyloučil 52 takových, v jejichž případě lze stěží vyvrátit tvrzení, že jejich fundujícím slovem je sloveso s předponou roz- (např. rozkvetlý, rozpláclý, rozrostlý, roztálý, rozlezlý, rozradostnělý, rozněžnělý, rozmázlý atd. atd.). Současně jsem vyřadil i roztomilýrozmilý jako jasná deadjektiva, u nichž je -lý už ve fundujícím slově. Zbylo mi tedy 14 položek, u kterých jsem se rozhodl přece jen ještě prověřit, nemůže-li se jednat o cirkumfix roz- -lý, jsou to: rozsáhlý, rozlehlý, rozpustilý, rozespalý, rozmařilý, rozvleklý, rozcitlivělý, rozeschlý, rozbujnělý, rozepělý, rozkleslý, rozvodnilý, rozestálý a rozesedlý. Právě tato slova jsem vybral především proto, že u některých z nich neznám úzus (i když to trochu přeháním) případného fundujícího slovesa (např. rozcitlivět (se)), v některých případech jsem nevěděl o existenci takového slova s -lý (např. rozvodnilý), někdy platí obojí (např. rozestálý, rozkleslý).

Zbylé jednotky ještě stručně okomentuji:

ROZSÁHLÝ – jako nejschůdnější základ se mi jeví rozsah, má to tak i Mluvnice češtiny 1 na s. 378 (a být rozsáhlý znamená mít rozsah);
ROZLEHLÝ – sémanticky má snad nejblíže k rozloha (je rozlehlý / má velkou rozlohu), dost ale vadí ten rozdíl o – e, a jiný v úvahu přicházející základ mě nenapadá; 
ROZPUSTILÝ – etymologicky z roz- plus pustit; tak to však už synchronně nejde, a o nic víc to nejde z pustit;
ROZESPALÝrozespat se se sice co do frekvence nemůže srovnávat s rozespalý, najít ho však lze: i v korpusu je: Cestou jsem ale zastavoval, protáhl se a chvilku odpočíval. Kdybych ale nepřijel na konferenci, mohl by to někdo vnímat, že jednání v okrese přehlížím. A navíc, než se rozespat a pak znovu začínat, je někdy lepší táhnout to v kuse; a na internetu třeba toto z Naší řeči: Tak jsme na př. čtli v překladě o hochu, který se bojí o milou družku: »byl by se rozplakal, mysle, že snad Nella mu umře«; týž hoch o několik stránek »se rozesmál«, když rozespalá dívenka řekla cosi naivního; jeli spolu na koni, a rozespalá dívka »nachýlivši se zpět, opřela svou hlavičku o jeho rámě a rozespala se úplně«. Kdo tak píše (a překladatel, z něhož vybíráme tyto doklady, není bohužel jediný), zbavuje češtinu jemného, ale důležitého rozdílu, který jest mezi rčeními »dal se do pláče (do smíchu) — rozplakal se (rozesmál se), usnul — rozespal se«;
ROZMAŘILÝ – nabízí se rozmar, přes to sémantické oddálení bych souhlasil, též geneticky to tak bude (viz Rejzek);
ROZVLEKLÝ – mohli bychom sice uvažovat o vléci serozvleklý (jednání se vleklo / jednání bylo rozvleklé), ale je také pravda, že není moc obtížné nacházet případy jako: Hercules si ke své práci povolal detektivní týmy [...], ani jeden tým nebyl z Anglie, což dokazovalo i vyšetřování, které se rozvleklo (internet);  
ROZCITLIVĚLÝ – nejen na internetu, ale i v SYNu jsou konstrukce jako Edith se dokáže hrozně rozcitlivět, rozcitlivěla ses;
ROZESCHLÝ – v SYNu 2010 odpovídá tomuto lemmatu např. v celém domě jediný rozeschlý džber nebo plujeme po ní na rozeschlé pramici, ale je tam i pulpit máme na půdě; Clarence ho na podzim vždycky natírá voskem, aby se přes zimu nerozeschl;
ROZBUJNĚLÝ – na internetu: Příjemné klima nasáté vláhou tu dává pořádně rozbujnět přírodě na tomto jinak dost vyprahlém ostrově. Na jaře, když taje sníh, každý návštěvník parku obdivuje u vesničky Lillaz vodopád, který se rozbujní při tajícím se sněhu.
ROZEPĚLÝ – dvoudokladové epiteton rare z Richarda Weinera;
ROZKLESLÝ – jednodokladová položka z Vladimíra Holana;
ROZVODNILÝ – Wernischovo epiteton odvozené z rozvodnit se (jarní proud rozvodnilý nesl mne, plesný a smělý);
ROZESTÁLÝ – botanický termín (kalich rozestálý);
ROZESEDLÝ – jednodokladová položka z Herriota: „Jo, jo, možná.“ Chraplavý hlas vyslábl. „Nechtěl bych, aby Herman takhle skončil.“ Paže mu klesla z postele a prsty hmataly po koberci, ale malý psík byl stále ještě rozesedlý u dveří. „Teď to už je beznadějný, viďte?“ – nepodařilo se mi nalézt případné základové sloveso rozesednout se;

ROZ- -TÝ

Hledáno se specifikací přídavné jméno, nalezeno 65 lemmat, hned napoprvé vyloučeno: 56 jasně fundovaných slovesem plus 1 založené na substantivu (rozpačitýrozpaky), tedy 57 položek, takže zbývá pro jistotu prověřit 8:

ROZMANITÝ – ani geneticky ne zcela jasné (viz Rejzek a Machek), rozhodně dnes nemůžeme stanovit základ pro připojení cirkumfixu;
ROZLOŽITÝ – možná bychom váhali mezi rozloharozložit (se) (jsem pro to první), každopádně základ pro připojení cirkumfixu se nám identifikovat nepodaří;
ROZTRŽITÝ – Rejzek má roztrhatroztržitý, synchronně už bych to tak pro velké významové oddálení neuváděl, základ pro cirkumfix není;
ROZSOCHATÝ – slovo rozsocha sice každý nezná (vidlicovitě rozrostlá větev), určitě ho ale jako fundující uznáme;
ROZKLADITÝ – v korpusu rozkladité větve, rozkladitá koruna – botanické názvy, můžeme uvažovat o rozkládat se či rozklad, ale o cirkumfixu těžko;
ROZŠKRTNUTÝ – v SYNu 2010 jde šestkrát (ze sedmi případů) o rozškrtnutou zápal- ku/sirku, je tam však i slovesné lemma: např. rozškrtl zápalku a rozsvítil malou petro- lejku;
ROZKYNUTÝ – SYN2010: rozkynutá ženská, rozkynuté tělo; lze najít i sloveso: Drew Barrymoreová se operetně rozkynula; na internetu: než jsem se rozežrala a rozkynula;
ROZŽITÝ – toto lemma má v SYNu 2010 jediný doklad: Na pacienta se naléhá, aby se v sobě snažil vykutat svoje ‚skutečné‘ pocity, a tak se stal integrovaným a jednoosobnostním. Když v sobě při tom hledání ‚skutečného já‘ objevuje dosud nerozžité role, může zakoušet krátká osvobozující údobí; a v SYNu 2010 i doklad pro sloveso rozžít se: Jistá složka tvé osobnosti by mě třeba nejradši praštila nebo by honem honem uháněla za Jakem nebo třeba se místo toho se mnou chtěla bavit o psychoanalýze. Ale těmhle částečkám tvého já není dovoleno se rozžít;

V případě ROZ- -TÝ by tedy nebylo možné ve frekvenčním seznamu uvést jedinou jednotku!

Myslím, že toto by pro ilustraci mohlo stačit; dál už jen velmi stručně – kdybych přepisoval a formulačně učesával ještě výsledky vyhledávání roz- -ný, tak bych tento text nikdy neposlal. Podobně jako roz- -lýroz- -tý prošel jsem i 552 lemmat roz- -ný. Nejvíce napoprvé nevyloučených bylo mezi rovnou stovkou jednodokladových.

Vypadalo to asi takto:

rozjizvený: nevím o rozjizvit (se), tudíž ne rozjizvený od infinitivního/minulého kmene tohoto slovesa; neznám ani jizvit (se)jizvený, tudíž mě nemusejí trápit úvahy o případném jizvenýrozjizvený – takže se přikloním k tvoření jizvaroz-jizv-(e)ný, a budu mluvit o cirkumfixu roz- plus –; jenomže: tak jako neznám rozjizvit (se), neznal jsem ani rozjizvený (dozvěděl jsem se o něm až při korpusovém šetření), a není divu, když je jednodokladové – tak zkusím najít rozjizvit (se) – a vida, je jak v korpusu, tak na internetu: pokoušíme se znovu a znovu rozjizvit se či zajizvit, na podzim se staré rány rozjizví a mrtvá krev chladná a růžová...;

LV

Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018