O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 764/1097
Heslář
po- -é/-í adv. 
 
 
 

Stavba: po- -é s výjimkou slov potřet-í, potisíc-í.


Řadové číslovky podruhé, posté, poněkolikáté apod. (psáno též po druhé, po sté, po několikáté) lze ze synchronního hlediska pokládat za odvozené formantem po- -é/-í od řadových číslovek druhý, stý, několikátý apod. Uvedené lexikální jednotky vznikly sice nejspíše spřažením syntagmatu předložky po a zpodstatnělých adjektivních číslovek, dnes však jako syntagma nevnímáme ani jejich graficky rozdělené varianty (na rozdíl od spojení typu po druhé (hodině)). Do statistické části hesla jsou zahrnuty pouze va­rianty psané dohromady.


Cirkumfix po- -é se připojuje k řadovým číslovkám tvrdého adjektivního typu (podruhé, posté), a to včetně číslovek zájmenných (pokolikáté, potolikáté, poněkolikáté). Od totalizačního zájmena každý se jím odvozuje „řadové zájmeno“ pokaždé. Cirkumfixem po- -í jsou odvozeny řadové číslovky měkkého adjektivního typu: potřetí, potisící.


Číslovky utvořené cirkumfixem po- -é/-í od řadových číslovek typu n- vyjadřují, že děj nebo stav má v časovém pořadí číslo n. Na číslovkách základních se významově zakládají rovněž motivující řadové číslovky, srov. n-: mající v pořadí číslo n. Slovotvorný význam cirkumfixu je zřejmý z porovnání významu obou typů číslovek: po- -é/-í vyjadřuje, že pořadí udávané motivující číslovkou má charakter časové posloupnosti. Změna lexikálního významu koresponduje se změnou syntaktické funkce: zatímco číslovky odvozené cirkumfixem plní ve větě funkci adverbiální, motivující číslovky jsou primárně shodným přívlastkem.


Předpokladem užití řadové číslovky typu po-n- je opakovanost děje nebo stavu. Opakovaný děj/stav je zpravidla vyjádřen výrazem, na němž číslovka syntakticky závisí: festival se letos konal už popáté, moje sestra je podruhé vdaná. Někdy však dominující výraz označuje děj jednorázový, který je konkretizací opakovaného děje pojmenovaného v předchozím textu: dvakrát vyplul ke břehům Polynésie na balzovém voru: poprvé takřka zahynul, podruhé uspěl (řadovou číslovkou se nevyjadřuje, že subjekt dvakrát uspěl, nýbrž že uspěl v druhém případě, tj. když podruhé vyplul).


SYN2010

Dotaz [lemma="po.*é"] dává 532 lemmat, z toho 49 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: poprvé 20.653, pokaždé 5.798, podruhé 4.024, počtvrté 541, popáté 347, poněkolikáté 218, pošesté 199, posedmé 148, podesáté 104, posté 94, poosmé 81, pokolikáté 77, podeváté 74, pojedenácté 56, podvanácté 39, potřinácté 33, počtrnácté 29, podvacáté 29, pošestnácté 24, posedmnácté 15.


Řetězec po- -é/-í se objevuje u řady adjektiv (srov. především tvary středního rodu: pomatené děvče, polotropické klima) a substantivizovaných adjektiv (pojistné, poštovné, portské).

VV

Heslo 764/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018