O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 204/1097
Heslář
en-/em- 
 
 
 

Stavba: en-/em-; podoba em- je před retnicemi.


Stavební prvek přejatých slov. Původní význam řecké předložky/předpony en-/em- (v řečtině psána i ἐγ-)98 s významem místním ‚v, na, dovnitř, uvnitř‘ a časovým ‚během, zatímco‘ není již většinou bez etymologického výkladu zřetelný: srov. např. em-patie/ em-patický z řec. empatheia založeného na kořeni path- ‚trpět, cítit‘ od slovesa paschein, tedy ,schopnost hlubšího v-cítění se‘. Vesměs jde tedy o stavební prvek se zapomenutou funkcí (en-ergie, en-ergetika, en-cyklo-pedie). Kolem jednoho přejatého výrazu (bez ohledu na průhlednost jeho stavby) se často vytváří celá čeleď: srov. níže četná slova příbuzná k substantivu energie nebo enzym, embryo.


Stavební prvek obsahují ojediněle i propria, např. Emporion (starořecká osada ve španělském Katalánsku), Emporia (město v Kansasu v USA), Emporium (název internetového obchodu). Jména jsou odvozena z řec. emporion – typ tržiště.


V některých případech jde patrně o slangové výrazy / profesionalismy utvořené adaptací z angličtiny: např. slova jako enkryptovat, enkryptovaný, enkryptovací, utvořená pod vlivem angl. to encrypt, encrypted, encrypting, by bylo zřejmě možné nahradit běžným českým slovesem (za)šifrovat a odpovídajícími deriváty.99 Tvoření z jiných než klasických základů jsme jinak nezaznamenali.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma="e[nm].*" & tag="[NAV.*].*"] dává 286 lemmat (183 substantiv, 91 adjektiv, 12 sloves), z toho 70 relevantních lemmat substantiv, 26 relevantních lemmat adjektiv a 3 relevantní lemmata sloves.

10 nejfrekventovanějších substantiv: energie 18.048, energetika 14.767, enzym 840, encyklopedie 703, embryo 690, entropie 262, empatie 238, energetik 225, encefalitida 191, emblém 163.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: energetický 5.005, energický 814, empirický 778, embryonální 336, endemický 126, encyklopedický 118, enzymový 105, empatický 89, enzymatický 49, entomologický 42, embryologický 30.

Všechna 3 slovesa: energizovat 5, energetizovat 3, enkryptovat 2.


Za slova se stavebním prvkem en-/em- nepokládáme všechna slova začínající na en nebo em. Vyloučili jsme vesměs slova jiného než klasického původu (ementál, embargo, emir), slova převážně latinského původu odvozená původně prefixy ► ex-/e(x)-(emigrant, emise, eminence, emeritní) a kompozita s ► endo-.

KO

98     Před κ, γ, χ, ξ se ν realizuje jako γ (zadopatrové ŋ), do latinky se přepisuje jako n (ἐν- má tedy poziční variantu ἐγ-): srov. slovo enkaustika – malířská technika starověkého antického původu, při níž se malovalo barvami rozpuštěnými ve vosku, vosková malba se nakonec horkem spojovala a vpalovala do podkladu. Slovo bylo přejato přes latin. enkaustum z řec. enkaustikos, souvisí s řec. slovesem enkaiein ‚vpálit‘ (stejný původ mají např. slova inkoustholokaust ,celopal‘). Podobně ἐμ- je poziční varianta před β, π, φ, ψ.

99     Tuto intuici potvrzují doklady z korpusu SYN: Pro zašifrování zde stačí zvolit položku encrypt a zadat heslo, načež se vytvoří zašifrovaný soubor se změněnou ikonou a příponou axx.

Heslo 204/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018