O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 903/1097
Heslář
-sma/-zma 
 
 
 

Stavba: -sm(a)/-zm(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek skloňovacího typu drama, při plném zdomácnění koncovek vzoru žena (možné jsou i významové nebo distribuční rozdíly: plazma, plazmatu × plazma, plazmy).


Tento sufix označoval v řečtině stavy/děje vzešlé ze sloves, k jejichž základům se připojoval. Tyto základy dnes většinou známy nejsou; mohou být povědomé na základě příbuzných slov, např. adjektiv na -stický. Příbuzná slova mohou napovědět, že plazma při souvislosti se slovem plastický se nějak týká tvoření, spasma při souvislosti se spastický bude ,křeč/stah‘, klyzma při souvislosti s klystýr bude něco s vyplachováním (je to ,přípravek pro výplach‘), schizma přes slovo schizofrenie napovídá význam ,štěpení‘ ap.; kdo ví, jak vypadá řecké písmeno chí, nebude překvapen, že chiasma je ,křížení‘.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma=".+[sz]ma"] dává 89 lemmat, z toho 8 platných (varianty slučujeme).

Všech 8 lemmat: plazma 492, charisma+charizma 317+88, schizma 67, sofisma+sofizma 19+7, fantazma 17, klyzma+klysma 15+1, spasma 3, chiazma+chiasma 1+1.


Mezi nezohledněné nálezy – kromě kompozit a derivátů karyoplazma, supercharizma, kromě výskytu domácích a hybridních slov/tvarů osma, hyperpásma, podpásma – patří i ruské slovo pisma, latinský termín quilisma274 a označení reálie psefizma;275 z neprůhledných grécismů dále prizma, miazma, aneurysma, platysma, baptisma (v jediném korpusovém dokladu uváděno jako řecké slovo).

274   Korpusový doklad z překladového titulu Hudba a krásno: Neumy jako epiphonus, pressus, ancus, quilisma se nevztahují [na] tónovou výšku, ale na způsob přednesu.

275   Korpusový doklad z čas. Lidé a země: byla nalezena lumbardská psefizma, nejstarší památka písemnictví v Chorvatsku. Slovo pochází z řec. psēfisma ,rozsudek, zákon‘; psaní s krátkým e a se tu může být poplatné chorvatskému zdroji informací.

Heslo 903/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018