O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 408/1097
Heslář
-ivka 
 
 
 

Stavba: -iv()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (vysvětlivek), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Substantivní korpusové nálezy zakončené řetězcem -ivka jen málokdy umožňují s určitostí tvrdit, že daná jednotka byla vytvořena připojením sufixu -ivka k určitému slovotvornému základu. V početné řadě případů se jako základ nabízí slovo, které už obsahuje řetězec iv/ív: vyšívat/nadívat výšivka/nádivka, šumivý/vířivýšumivka/vířivka, poctivýpoctivka, citlivýcitlivka, naivnínaivka. O příponě -ivka lze snad uvažovat (1) v případech jako vysvětlivka či zářivka, neboli tehdy, když adjektivum na -ivý neexistuje či není v úzu (vysvětlivka), popř. tehdy, když je adjektivum na -ivý stěží vztáhnutelné k denotátu substantiva zakončeného na -ivka (zářivka září, ale není zářivá). I v těchto případech by však bylo namístě považovat segment -i- za kmenotvornou příponu fundujícího slovesa, obdobně jako u sufixu ► -ivo.


Řetězec -ivka lze dosti často registrovat u slov, která jsou (2) součástí biologického či medicínského názvosloví: denivka, dymnivka, popelivka, tořivka, strdivka, hasivka, zlativka, spájivka, krásivka (rostliny); psivka, slzivka, plešivka, prášivka (houby); pisivka, bzučivka, předivka, zemivka, ohnivka, vznášivka, myšivka (živočichové); hlasivka, slinivka, spojivka (tělesné orgány či jejich součásti); moučnivka, skvrnivka, žíznivka, vozhřivka (nemoci). V některých případech může být i laik (neznalý oboru a lexika v něm užívaného) schopen bez větších problémů určit fundační vztah: hlashlasivka/y, myšmyšivka, moučnýmoučnivka; často by však šlo o určování značně obtížné, popř. i nemožné.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ivka") & (tag="N.*")] dává 57 lemmat, z toho 23 relevantních.

Z frekvenčních pásem: 6 lemmat nad 100 dokladů, 5 nad 10 dokladů, 3 po jednom dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: zářivka (↖1) 424, hlasivka (↖2) 224, slinivka (↖2) 209, vysvětlivka (↖1) 169, prašivka (↖2) 126, kopřivka (↖2) 102, spojivka (↖2) 85, léčivka (↖2) 66, rozsivka (↖2) 43, denivka (↖2) 15, šedivka (↖2) 12, moučnivka (↖2) 10, hasivka (↖2) 6, dymnivka (↖2) 6, skvrnivka (↖2) 5, pisivka (↖2) 5, popelivka (↖2) 4, myšivka (↖2) 4, zlativka (↖2) 2, předivka (↖2) 2.

LV

Heslo 408/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018