O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 406/1097
Heslář
-iv- 
 
 
 

Stavba: Realizuje se A. pro přejatá maskulina jako -iv(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru hrad; B. pro přejatá feminina jako -iv(a), kde (a) reprezentuje koncovky vzoru žena; C. pro přejatá neutra jako -iv(um), kde (um) reprezentuje koncovky skloňovacího typu muzeum; D. pro adjektiva jako -iv-n(í) (srov. ► -ní), kde (í) reprezentuje koncovky vzoru jarní.


Stavební prvek přejatých slov. Jejich původ je v lat. adjektivech zakončených -īvus, -īva, -īvum; tvořila se od supinového kmene sloves (tím je dáno, že před prvkem -iv- jsou možné jen souhlásky t, s, z, x) a vyjadřovala určení k nějakému ději nebo zaměření na nějaký děj; už v latině mohla zpodstatnět. Řadu výrazů s prvkem -iv- však čeština přejala z jiných jazyků (francouzština a jiné románské jazyky, angličtina; zprostředkující role němčiny), kde se rodové koncovky zatemnily/odpadly a ze sufixu, jenž se stal nástupcem onoho latinského, se vyvinul prostředek prostého odvozování od sloves bez popsaných modálních stránek významu; jiná věc je, že modální stránku některých přejímek odhalí až etymologický rozbor. Rod substantivních přejímek (A–C; zejména B) může být poznamenán původně adjektivním užitím se substantivem příslušného rodu (perspektiva ← ars perspectīva ,umění vnímat zrakem‘, legislativa ← potestās lēgislātīva ,zákonodárná moc‘), ale mohl se vyvinout i analogicky (nověji tvořená slova operativa, investigativa pojmenovaná jako exekutiva ap.) nebo může kolísat (nově přejímané substantivum incentiva/incentiv z angl. incentive ,pobídka formou bonusu‘). Některá maskulina vznikají nově desufixací: (exkluziv-ní pořad) → Exkluziv Kateřiny Brožové.179

 

Substantivní přejímky, které se staly součástí nějaké nomenklatury, mají pevný rod, a jak ukazují domácí ekvivalenty, i poměrně zřetelný modální význam: srov. maskulina v jazykovědné terminologii (imperativ : rozkazovací způsob; pasivum : trpný rod; nominativ : jmenovací pád) nebo neutra ve farmakologii (sedativum : lék ke zklidnění; aditiva : přídatné látky). V některých případech nad slovotvorným významem převažuje význam konvenční: pozitiv negativ fotografie.


Adjektivní přejímky mohou mít různě silnou modální stránku významu: zatímco v adjektivech ofenzivní, preventivní, reprezentativní je poměrně silná, v adjektivech negativní, alternativní, definitivní, relativní je těžko k rozeznání. K tomu přispívá i to, že forma adjektiv tvořených stavebním prvkem -ivní je stejná jako u adjektiv tvořených sufixem ► -ní od substantiv se stavebním prvkem -iv-: kolektivní ← kolektiv, alternativní ← alternativa.


O všech skupinách přejímek A–D platí, že zatímco vydělit prvek -iv- ve stavbě je poměrně snadné, význam základu je mnohdy nezřetelný, zvlášť pokud ho znejasnily románské jazyky a/nebo angličtina: naivní. K porozumění je potřebná znalost latinské/románské slovní zásoby. Například že detektiv je pojmenován jako někdo, kdo má rozkrývat (kriminální činy), nebo dokonce že má spojitost s lat. slovesem dētegō a jeho supinem dētēctum, to nejsou vědomosti obecně sdílené.


SYN2010 – přejatá

1. Dotaz [lemma=".+iv"] s omezením na substantiva dává 74 lemmat, z toho 42 platných.

10 maskulin na -iv s nejvyšším počtem dokladů: motiv 5.034, detektiv 2.996, kolektiv 1.392, objektiv 860, masiv 669, akreditiv 452, negativ 303, aktiv 269, imperativ 234, primitiv 216.

2. Dotaz [lemma=".+iva"] s omezením na substantiva dává 64 lemmat, z toho 22 platných.

10 feminin na -iva s nejvyšším počtem dokladů: perspektiva 2.931, iniciativa 2.617, alternativa 2.450, legislativa 1.645, lokomotiva 1.643, administrativa 1.291, ofenziva 323, defenziva 320, kooperativa 287, retrospektiva 283.

3. Dotaz [lemma=".+ivní"] s omezením na adjektiva dává 353 lemmat, z toho 286 platných.

10 adjektiv na -ivní s nejvyšším počtem dokladů: aktivní 6.736, pozitivní 6.016, negativní 4.994, atraktivní 3.311, efektivní 3.266, alternativní 2.371, konzervativní 2.112, masivní 2.073, relativní 2.045.


Z nezohledněných domácích slov: vliv, div, výživa včetně příbuzných slov, tětiva, protiva, nádiva, pivní; propria Želiv, Plovdiv, Tel-Aviv, Zentiva, Šiva, Kopřiva, Oliva; složená slova leitmotiv, videoarchiv, miniretrospektiva, diesellokomotiva, poloautoritativní, obchodně-administrativní; přejatá diva (lat. dīva ,božská‘), ješiva, naiva, naivní.


179   Je možné, že z názvu dalšího podobného pořadu Exploziv není na místě vyrozumívat něco k explodování (ač i to může být zamýšleným účinkem); slovo mohlo vzniknout obměnou Exkluziv → Exploziv, která má stupňovat, „přitvrdit“.


Heslo 406/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018