O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 98/1097
Heslář
-bil/-il 
 
 
 

Taková maskulina vznikala zejména substantivizací adjektiv se stavebním prvkem► -(b)ilní, ať k ní došlo v češtině (to spíše zřídka) nebo už ve zdrojových jazycích: mobilní telefon → mobil (SYN: 100.945), senzibilní člověk → senzibil (963). Bylo by tedy možné chápat je jako tvořené od adjektiv resufixací či výměnou stavebního prvku -ní → -(0). Vznik z adjektivních spojení je také důvodem víceznačnosti: substantivum stabil (12; většinou opozitum k mobil)55 lze potkat ve významech ,pevná telefonní linka‘, ,pevně nainstalovaná radiostanice‘, ,statická plastika‘, ,firma se stálým sídlem‘ (...) – vždy však zamená něco, co může/má v nějakém smyslu stát. Máme jen několik málo dalších takových slov a ta mají značné rozdíly ve frekvenci: textil (26.680), ventil (11.470), projektil (5.786), fosil (17), senil (4). Srov. ► -bil-/-il-.


Nezohlednili jsme lexémy s afixoidy► -fil► -mil, ani s prvkem -il jiného statusu ve slovech převážně latinského nebo románského, ale i jiného původu (aedil/edil, bacil, imbecil, detail, koncil, profilserail, mail, Tamil, Vasil), ani slova připodobněná jiným v rámci blendingu (tesil ← textil + silon; pomail: s ní není dobrý ani pokec, ani pomail),56 tím méně pak domácí slova od l-ových příčestí jako kutil, břídil, klábosil, prudil, Dokulil (včetně případů napodobení jejich tvoření: čumil) nebo složeniny jako fotomobil, čokomobil.

55     Jiný, průhledný protiklad je v dokladu expozice plastik a kreseb Stanislava Kolíbala s názvem Labil – Stabil (SYN).

56     Doklad k pomail cit. podle Databáze excerpčního materiálu Neomat [online]. Verze 3.0. Praha: odd. současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR 2015 [cit. 2016-04-06]. Dostupná z: <http://neologismy.cz/>.

Heslo 98/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018